วันที่ 24 มกราคม เวลา 10.00 น. ที่ประตูน้ำ คลอง 13 ระพีพัฒน์ อ.หนองแค จ.สระบุรี นายสมนึก ศรีสังข์สุข เกษตรกรผลิตพืชอินทรีย์ ต.บ้านพริก .บ้านนา จ.นครนายก พร้อม นายพิเชษฐ์ กิจนิยม ผู้ใหญ่บ้าน .หมู่ 8ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี   นายสุรินทร์ น้อยคำมูล ผบญ.หมู่ 4 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี   นายสมคิด จงภักดี กำนัน ต.หนองหมู    อ. หนองหมู  อ.วิหารแดง  จ..สระบุรี   หลังจากชาวบ้าน ในต. หนองหมู    อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นลูกบ้านมีอาชีพทำการเกษตร    และขาดน้ำในการอุปโภค บริโภค นานกว่า 3 สัปดาห์ มีประชากรหลายพันคน    ได้ร้องเรียนมายังตนคือกำนันสมคิด จงภักดี  ว่าช่วงนี้ได้รับความเดือดร้อนมากซึ่งในตำบลของตนเองนั้น น้ำในคลองแห้งขอด น้ำกินน้ำใช้เริ่มเปิดให้ใช้เป็นเวลา   นอกจากนี้ พืชพันทางการเกษตรเริ่มเหี่ยวเฉา  เกรงว่าจะเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ จากนั้น สระบุรี สมคิด จงภักดี กำนัน ต.หนองหมู    ได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังฝ่ายปกครอง คือ  นายอำเภอ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา  นายอเภอวิหารแดง  และชลประทานรังสิตเหนือฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  สูบน้ำคลองระพีพัฒน์  เพื่อขอเครื่องสูบน้ำมาช่วยชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อน   จากนั้น ทางชลประทานรังสิตเหนือฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  ซึ่งดูแลคลองระพีพัฒน์ ได้ออกทำการสำรวจความเดือดร้อนในพื้นที่แจ้ง แล้วได้รับการอนุมัตติจากต้นสังกัด  คือกรมชลลประทาน ชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งดูแลและกับเส้นทางสายน้ำแห่งนี้ จากนั้นได้ประสานไปยัง ทางนายอำเภอ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอวิหารแดง วันนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำเครื่อง 300 แรงม้า ท่อขนาด 24 นิ้ว  มาทำการสูบน้ำประตูน้ำศาลาครุ  ต. หนองหมู อ. วิหารแดง  จ.สระบุรี  ซึ่งเป็นคลองน้ำแยกเข้าไปให้ประชาชนและชาวเกษตรกร ขาดแคลนน้ำ

จากนั้น  นายสมคิด จงภักดี กำนัน ต.หนองหมู    อ. หนองหมู  อ.วิหารแดง  จ..สระบุรี  เป็นตัวแทน ของชาวบ้านและเกษตรกรที่เดือดร้อน  อยากจะขอบคุณคณะทำงานที่ช่วยเหลือให้เรามีน้ำอุปโภค-บริโภค คลองหกสา สายบน แห้งมาเป็นเวลานาน ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรอยู่แล้ว ยิ่งน้ำอุปโภค-บริโภค ยิ่งไม่มี มีความเดือดร้อนกันมาก คลองเส้นนี้น้ำตะไปหล่อเลี้ยงเทศบาลหนองหมูกับ อบต.วิหารแดง อ.วิหารแดง มีประชากรหลายพันคนมีความเดือดร้อนกันมาก อยากจะขอบคุณนายอำเภอ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา และชลประทานที่ประสานงานให้เราได้มีน้ำกินน้ำใช้กัน ได้มาตั้งเครื่องสูบน้ำที่คลอง 13 ระพีพัฒน์ เพื่อสูงนำไปคลองหกวาสายบนนี้ ด้วยเครื่อง 300 แรงม้า ท่อขนาด 24 นิ้ว มีท่อ 30 นิ้วสำรองไว้ แต่ทางชลประทานให้สูบได้แค่เครื่องเดียว ส่งน้ำไปประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร ได้รับการช่วยเหลือจากนายอำเภอ จากชลประทานรังสิตเหนือ มี เทศบาลหนองหมูกับ อบต.วิหารแดง ที่ช่วยค่าน้ำใช้จ่ายในการสูบน้ำ มาทำน้ำประปา ตอนนี้ไม่มีนามีแต่พืชสวน ขอน้ำเพื่ออุปโภค- บริโภค ก่อน

นายสมบูรณ์ เจิมไทย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานรังสิตเหนือ เผย คลองหกวาสายบนนี้น้ำจะส่งไปหล่อเลี้ยงที่เทศบาลวิหารแดงและ อบต.หนองหมู ตอนนี้น้ำมีน้อย ตรงนี้จะรับน้ำจากคลองระพีพัฒน์แยกใต้ คลอง 13 ที่จะรับน้ำมาจากเขื่อนพระรามหกมาลงที่ อ.หนองแค ตรงจุดนี้เรียกว่า ปากท่อ ปัจจุบันการรับน้ำมีปริมาณน้อย ส่วนหนึ่งรับน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณไม่ถึง 20% อีกส่วนหนึ่งก็รับน้ำมาจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ทั้งสองส่วนนี้มีปริมาณน้ำน้อย ช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤติ ทางกรมชลประทานจะให้มองในเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค เป็นหลัก เพื่อนำน้ำมาทำน้ำประปา ขอให้เกษตรกรชะลอการใช้น้ำ ทางหน่วยงานที่ขอน้ำมาก็ตรงกับที่ทางชลประทานจะให้อยู่แล้ว ปีนี้วิกฤติกว่า  ปี 2558 เพราะปี 2558 มีระยะเวลาแค่เดือนเดียว แต่ ปีนี้มีแล้งขาดน้ำรวม 4-5 เดือน ทางกรมชลประทานต้องวางแผนมีน้ำให้พอเพื่อปั่นน้ำไปด้านล่างด้วยจนจะหมดฤดูแล้ง ///

ภาพ/ข่าว เกียรติยง อัศวราศี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สระบุรี