เมื่อวันที่  23  ม.ค. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณหน้ามณฑปหลวงปู่สรวง  วัดไพรพัฒนา  ต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  ดร.อัจฉรา  ภานุรัตน์  ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  จ.สุรินทร์  ได้นำคณะศิลปินพื้นบ้านนานาชาติ  จำนวน  21  ประเทศ  รวมทั้งสิ้นประมาณ  250  คน  มาร่วมกันประกอบพิธีถวายโล่รางวัลบุคคลแห่งสันติภาพโลกแด่พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ)  และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  ในฐานะเป็นผู้ที่ส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน  ทั้งไทย  ลาว  และกัมพูชา  และมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความสามัคคีโดยใช้ศาสนาและวัฒนธรรมเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนให้น่าอยู่  พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องหลาย  10  ปีแล้ว  จากนั้น  ได้ร่วมกันประกาศสันติภาพโลกหน้าวิหารหลวงปู่สรวง  โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้มีการจุดเทียนสว่างไสวทั่วบริเวณ  และมีคณะศิลปินนานาชาติทั้ง  21  ชาติ  ได้ออกมาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกนี้เบื้องหน้าวิหารของหลวงปู่สรวง  ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ  2  แผ่นดิน  ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา  มีการมอบรางวัลระดับเพชรให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมี  นายประหยัด  ถิลา  วัฒนธรรม  จ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นายวิทยา  วิรารัตน์  กรรมการหอการค้าไทย  พ.อ.จิรัฏฐ์  ช่วงฉ่ำ  ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่  3  นายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวง  และ  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธาน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ  มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้  ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยมิตรไมตรีอันดีต่อกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประหยัด  ถิลา  วัฒนธรรม  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเอามิติแห่งวิถีชุมชนทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละแห่ง  แต่ละประเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ซึ่งวัดไพรพัฒนาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2524  การตั้งวัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี  โดยใช้ศาสนาและวัฒนธรรมเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนให้น่าอยู่  พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงวิถีแห่งการสร้างสันติสุข  สันติภาพ  โดยนำทั้งความแตกต่างและความเหมือนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสันติภาพขึ้นมาในโลกนี้

 

 

 

 

 

 

 

ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ตนขอชื่นชมหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ที่ท่านได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างสันติสุขและสันติภาพขึ้นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  ด้าน  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสานสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจระหว่างไทยกับกัมพูชา  จนทำให้ชาวพุทธทั้ง  2  ชาติ  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  อีกทั้งท่านยังได้มอบอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ ให้กับ  ร.ร. และสถานที่ราชการต่าง ๆ  รวมทั้งสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนชาว  จ.ศรีสะเกษ  รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง  และที่สำคัญก็คือท่านเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยและชาวกัมพูชาที่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก  เนื่องจากว่าท่านใช้มิติทางศาสนาเป็นสายใยที่เข้มแข็งและสวยงามให้ทุกคนเกิดความรัก  ความสามัคคี  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

 

 

 

 ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ศรีสะเกษ