กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ อบจ. ทม. ทต.และอบต. รอ ครม.เคาะ เกือบ 90 ปี รัฐธรรมนูญไทย ใช้มาแล้ว 20 ฉบับ จับสื่อท้องถิ่นสัมมนาเครือข่าย หวังสร้างความเข้าใจกับประชาชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ตนเองเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นใกล้ตัว

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 63 ที่ห้องประชุมสวนแลบัว ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกตั้ง(กกต.)จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเอง กระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้มากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้ทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ประชาชนได้มีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม ตามสโลแกนที่ว่า "ทุกเสียงคือพลัง ร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นไทย"

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีสื่อมวลชนท้องถิ่นจากสถานีวิทยุชุมชน สื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 30 คน

โดย นายพิภัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็น กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ฉบับแรกมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 และมีใช้มาแล้วทั้งหมด 20 ฉบับ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกฏหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2560 กฏหมายรัฐธรรมนูญจะมีอายุครอบ 90 ปี ในอีก 2 ปีข้างหน้า ประชาชนมีสิทธิ์ตามกฏหมายหลายรัฐธรรมหลายข้อและหลายมาตราอย่างมากมาย ทั้งให้สิทธิ์ในการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หากพบเห็นว่าพรรคการเมืองกระทำความผิด

" สื่อมวลชนต้องทำความเข้าใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและกฏหมายท้องถิ่น เพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองให้มาก การที่จะให้ประเทศไทยดีขึ้นเรื่อยๆและเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบคงต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกัน"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวบรรยายเกี่ยวกับข้อกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น หน้าที่และอำนาจการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รูปแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น กำหนดระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง การประกาศให้มีการเลือกตั้ง ตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาลเมือง(ทม.)-เทศบาลตำบล(ทต.) และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 80 แห่ง แบ่งเป็น อบจ.1 แห่ง ทม.1 แห่ง, ทต.25 แห่ง และ อบต.53 แห่ง อบจ.24 เขตเลือกตั้ง ทม.3 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 6 คน ทต.2 เขตเลือกตั้ง สำหรับอบต.ตามกฏหมายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เหลือเพียงหมู่บ้านละ 1 คน หมู่บ้านใดมีจำนวนราษฎรไม่ถึง 25 คนให้นำไปรวมกับหมู่บ้านอื่น จำนวนประชากรตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 453,103 คน

ทั้งนี้ ทางกกต.ได้เตรียมกำหนดเขตเลือกตั้งตามข้อกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ ตั้งแต่ อบจ. ทม.และทต. ส่วนอบต.เขตการเลือกตั้งให้ยึดตามหมู่บ้าน ซึ่งทางกกต.พร้อมที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ ตอนนี้ได้แต่เฝ้ารอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ ส่วนจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใดก่อนนั้นต้องเฝ้าดูกันอีกที

ภาพ/ข่าว  สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์