วันนี้ (22 ม.ค.) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกปฏิบัติงานที่อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รักษาราชการแทนนายอำเภอจุฬาภรณ์ คณะอาสาสมัคร พอ.สว.สายการแพทย์และสาธารณสุข และสายสนับสนุน พอ.สว.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ตำรวจจระเวนชายแดน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนร่วมในพิธี

 

 

 

 

                      โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงได้ก่อตั้งมูลนิธิ พอ.สว.และโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 13 เมื่อปี 2512 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ สืบสานมาตราบจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์

            นอกจากนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาหารายได้จากอาชีพเสริมด้วย เนื่องจากปัจจุบันราคายางพาราตกต่ำ ส่วนการแสดงออกของพี่น้องชาวสวนยางที่จะมีการนัดชุมนุมกันนั้นขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย

 

 

 

                 จากนั้นได้มอบยาชุดพระราชทานมูลนิธิ พอ.สว.ให้แก่ผู้สูงอายุ 10 ราย ตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยแพทย์ พอ.สว.ที่ให้บริการตรวจโรคทั่วไป ถอนฟัน ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลผู้ป่วย จำนวน 2 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้ด้วย

            ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดงที่เป็นแหล่งที่มั่นสำคัญในการรวมตัวกันของอดีต ผกค. ที่ทุ่มเทต่อสู้กับอำนาจรัฐจนเมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผกค.กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จึงมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานนักรบประชาชนเพื่อประชาธิปไตย “บ้านอ่าวศรีเมือง” และจะมีการจัดกิจกรรม"สืบสานตำนานอ่าวศรีเมืองรำลึกวีรชน ประจำปี 2557" และ "โครงการปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขประชาชน" อย่างยิ่งใหญ่ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี

            สำหรับการออกปฏิบัติงานของหน่วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งต่อไป กำหนดให้บริการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่.

 

 

ขอบคุณภาพประกอบ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ เตมะศิริ นครศรีธรรมราช/รายงาน