วันนี้ 22 ม.ค.2563 นาย ธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาง สุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นางสาวรัดใจ บัณฑิตศิลป์ กำนันตำบลสัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผกก.สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ และในทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

 

นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ต่างได้รับผลกระทบจาก ปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด เพราะตอนนี้กำลังสร้างถนนใหม่ จึงทำให้ในช่วงวันหยุดและช่วงเวลาเร่งด่วน ติดขัดมาก และ ปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ล้วนมีผลต่อการดำรงชีวิต ดังจะเห็นได้จากครอบครัวที่มีฐานะความเป็นอยู่ยากจน มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้เฒ่าผู้แก่ถูกบุตรหลานทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตลำพัง ซึ่งล้วนเป็นปัญหาสังคมทั้งสิ้น จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในระดับรากหญ้าที่ได้รับความเดือดร้อน และมีฐานะยากจนจริง ก่อนจะนำเสนอยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ

 

 

 

                 นาย ธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา กล่าวโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ในวันนี้สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ได้กำหนดภารกิจหลายประการให้กระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การสร้างความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าการเกษตรราคาตกต่ำ การแก้ไขปัญหาความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทย จึงมอบนโยบายสำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้บริการประชาชน และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เป็นผลในทางปฏิบัติ จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทำโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรีขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆของจังหวัดได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้าน

 

หลังจากเปิดพิธีไปแล้วนั้น ยังมีการมอบมุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี) และมอบจักยานให้นักเรียน 15 คัน พร้อมกับมอบถุงยังชีพอีกจำนวน 200 ถุง

 

 

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี