ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลทำให้ โรงพยาบาลหนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท  กำลังได้รับผลกระทบ จากภัยแล้งอย่างหนัก   เพราะความแห้งแล้ง ทำให้น้ำใต้ดินเหลือน้อย  จึงทำให้แหล่งน้ำบาดาลของโรงพยาบาล ที่ใช้สูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปา จำนวน 2 แห่ง มีน้ำไม่เพียงพอ สูบน้ำได้เพียงวันละ 2.3 ลูกบาศก์เมตร หรือ  2,300 ลิตรเท่านั้น

         ขณะที่โรงพยาบาลมีความต้องการใช้น้ำวันละ 40-50 ลูกบาศก์เมตร  หรือ  40,000-50,000  ลิตรต่อวัน   ทำให้โรงพยาบาลต้องสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ 50,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง  เพื่อไว้ใช้เก็บน้ำ  และต้องซื้อน้ำบาดาล จากแหล่งน้ำของเอกชน เป็นประจำทุกวัน วันละ 20,000 ลิตร เป็นเงินวันละ 400 บาท  เข้าไปเก็บไว้ในถัง เพื่อไว้ใช้ผลิตประปาแทน  

โดยทุกๆวัน เทศบาลตำบลหนองมะโมง จะนำรถบรรทุกน้ำ ไปช่วยขนน้ำมาเติมในถังให้   ส่วนสำนักงานชลประทานที่ 12  จะนำรถบรรทุกน้ำ ไปขนน้ำมาเติมให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  เพื่อช่วยโรงพยาบาล ให้มีน้ำใช้เพียงพอ  ไม่กระทบกับผู้ป่วยและการรักษา รวมทั้งการดำเนินงานต่างๆภายในโรงพยาบาล    

 
ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท