วันนี้ 20 ม.ค.2563 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่( Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย ประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นาย กิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ นายแพทย์ ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมีหัวหน้าส่วนราชการ ผกก.สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ  กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิด

                จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและการตายอันดับ1ของสตรีไทย ข้อมูลเมื่อปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13184 ราย เสียชีวิต ประมาณ 4665 รายหรือทุก 2ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมพเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้าซึ่งมักมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วร้อยละ 56 สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเค้านมยังไม่ทราบแน่ขัด การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อคันหาให้ได้เร็วที่สุด (Early Detection) ซึ่งการตรวจมี 3 วิธีคือการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์  การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม แม้การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การให้บริการ ยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการตรวจเต้านมได้ด้วยตนองนั้นจะสามารพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ยังไม่ลุกลามหรือแพร่กระจายจะลดความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านม และสามารถรักษาหายขาดได้ถึงร้อยละ80-90  เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งคำนมในระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เด้านมคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและต้อยโอกาส ในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชากิเษกพุทธศักราช 2562 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า ขณะนี้สตรีไทยมีความเสี่ยงหลายเรื่อง จากโรคภัยคุกคามสุขาพ โดยเฉพาะโคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการเสียชีวิตในอันดับตัน ๆ และที่น่าเป็นห่วงคือ โรคมะเร็งเต้านมที่มีอัตราป่วยและตายสูงขึ้น เพราะมะเร็งเต้านม ยังไม่ สามารถคันหาสาเหตุทแน่ชัดได้ฉะนั้นการองกันที่ที่สุดคือ การตรวจ พบให้เร็วตั้งแต่ะยะเริ่มแรก ซึ่งทำได้ วิธี คือการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยบุคลากรสาธารณสุข สมารถคลำพบก้อนที่โตประมาณ 1 ซม. ขึ้นไปได้ หากตรวจพบก้อนขนาด 2-5 ชมอัตราการรอดชีวิตมีร้อยละ 35-90 หากคลำพบก้อนขนาด  5 ซม.ขึ้นไป อัตราการอรอดมีเพียงร้อยละ 15-30 เท่านั้น การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammoram) จะสามารถพบก้อนได้ตั้งแต่ขนาด 2-3มม. ขึ้นไป หากพบในระยะนี้การรักษาจะหายเกือบ 100% เพราะมะเร็งมีขนาดเล็กมากยังไแพร่ไปที่อื่น สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี