คมชัดลึกออนไลน์ 31 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ดึงหน่วยงาน ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนระยอง

19 มกราคม 2563 - 20:02 น.
จังหวัดระยอง,,นายวราวุธ ศิลปอาชา,,นายโสภณ ทองดี
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 142 ครั้ง

ทช. ดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนระยอง


 

             เมื่อเวลา 08.00น. วันที่ 19 มกราคม 63 ณ พื้นที่โครงการป่าชายเลนจังหวัดระยอง "มหัศจรรย์ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส" บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแสร์ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในเมืองจังหวัดระยอง มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแสร์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม /ประธาน วพน.รุ่น 15 นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) /ประธาน วพน.รุ่น14 นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส นายภุชง สกฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล รองประธานสภาอบจ.ระยอง ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคมฯ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ของ สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 14-15 ส่วนราชการ ชาวบ้าน นักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

โดยในงานได้มีจัดบูธกิจกรรมการนำขยะทะเลมาใช้ประโยชน์ของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ การปลูกป่าชายเลย เยี่ยมชมทัศนีภาพป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแสร์ นอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้ทักทายผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแบบเป็นกันเอง

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าว่าด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองมหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส กิจรรม ทส. - วพน.14-15 รักษ์โลกคืนป่า รักษาทะเล ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำประแส ท้องที่ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 1,000 ไร่

 

ปัจจุบันพื้นที่ป่าในเมืองแห่งนี้ได้รับการพัฒนา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และเป็นที่อยู่อาศัย ที่หลบภัยของสัตว์น้ำต่างๆ ปัจจุบันพบว่า พื้นที่ป่าชายเลนบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่สมบูรณ์ และปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจมีจำนวนลดลง จึงได้จัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟู สภาพปาชายเลน และพิมปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนในบริวณพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทองปากน้ำประแส บริเวณที่เสื่อมโทรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมและเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในป้าชายเลนชุมชน เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก รักหวงแหน ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรรฐมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่15 ภาคราชการ ท้องถิ่น เอกชน และประชาชนในพื้นที่ปากน้ำประแสทำการปลูกป่าชายเนเลนจำนวน 700 ต้น ปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ 49 ตัว และปล่อยฟ่อแม่พันธุ์ปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,999 ตัว

 

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม /ประธาน วพน.รุ่น 15 กล่าวว่าปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโสมลงไปมากพอสมควร ทางคณะ วพน.รุ่น14-15 ได้จัดการในครั้งนี้เป็นการช่วยสร้างให้สังคมการมีร่วมระหว่างคนในพื้นที่กับคนในส่วนกลางที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมในการปลุกป่า เป็นกิจกรรมอันหนึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงพลังงาน โดยนำคณะศึกษาหลักหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่15 มาทำกิจกรรมร่วมการในการปลูกป่า ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จะทำให้สะท้อนเรื่องสิ่งแวดล้อมดีขึ้นต้องให้ความร่วมมือกันและเป็นกิจกรรมต้องทำต่อเนื่องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก..5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ