เมื่อวานนี้ 16 ม.ค.2563  ที่ห้องประชุมท่อแก้ว ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษ ร่วมให้การต้อนรับ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้รับฟังแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและรับฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตบัณฑิตครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่มีเป้าหมายบูรณาการองค์ประกอบการบ่มเพาะสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 และสร้างอัตลักษณ์ให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบาย ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย

ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันองคมนตรีได้พบปะนักศึกษา และรับฟังตัวอย่างผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้นำองค์ความรู้ในห้องเรียนไปพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนเอง อาทิ การยกระดับมูลค่าผ้ามัดย้อมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพออวด อำเภอนบพิตำ การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่นสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรบ้านหว้าใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น ซึ่งการสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาสามารถเข้าใจและเข้าถึงชุมชนท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตราชภัฏทั่วประเทศในการเป็น “วิศวกรสังคม” ที่พร้อมด้วยทักษะชีวิตเชื่อมโยงทักษะวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตหลังจบการศึกษา อีกทั้งยังมีความรู้รักสามัคคีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน.

ภาพ/คลิป สำนักงานประชาสัมพันธ์นครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช