นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยถึงมาตรการการรับมือภัยแล้งในช่วงก่อนฤดูฝน ให้มีการประชุมเพื่อติดตาม สถานการณ์น้ำและกำหนดแนวทางบริหารการจัดการใช้น้ำ ทุกสัปดาห์ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องน้ำโดยตรง และปรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบทันท่วงที

 

 

           ให้ทุกภาคส่วนรับน้ำใช้น้อยลงเพื่อให้มีน้ำเพียงพอถึงเดือนมิถุนายน ที่ปีนี้คาดการว่าฝนอาจมาช้ากว่าปกติ จึงต้องวางแผนให้มีน้ำใช้ถึงเดือนมิถุนายน ให้อ่างเก็บน้ำมีน้ำสำรองรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 150ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรอฝนในเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ ในส่วนของชลประทาน ให้วางแผนจัดสรรน้ำใหม่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้เพียงพอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจ แนวเส้นท่อ เพื่อลดการสูญเสียน้ำที่รั่วไหลออกจากระบบ

 

 

              ขณะที่ อุตสาหกรรม ขอให้ลดการใช้น้ำ และหากโรงงานใดจะต้องมีการซ่อมบำรุงขอความร่วมมือให้ปรับแผนดำเนินการมาหยุดซ่อมบำรุงในช่วงฤดูแล้งนี้ เพื่อลดการใช้น้ำ ส่วนภาคเกษตร มีการประชุมกลุ่มเกษตรกรต่อเนื่องโดยเกษตรกร จะได้รับน้ำอย่างเท่าเทียมกัน แต่ต้องใช้น้ำอย่างประณีต ครั้งนี้ คงไม่เหมือนปี 2548เพราะ ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ต่างกัน แม้ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำมากกว่าเมื่อก่อน แต่ก็มีการเตรียมความพร้อมที่มากกว่า ปัจจุบันเรามีอ่างเก็บน้ำหลายอ่าง มีระบบการผันน้ำมาใช้ มีการสำรองน้ำ เมื่อเกิดวิกฤติ แต่อย่างไรก็ตาม การเตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำ ก็ได้ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน ทุกฝ่ายใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน

ภาพ/ข่าว อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง