royal coronation
29 มกราคม 2563
ภูมิภาค

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 62 กำไรกว่า 659 ล้านบาท

15 มกราคม 2563 - 12:47 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 62 กำไรกว่า 659 ล้านบาท
Shares :
เปิดอ่าน 187 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 62 กำไรกว่า 659 ล้านบาท

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 มกราคม 2563 นายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 400 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 30 ธันวาคม 2562 มีสมาชิก 17,843 คน มีทุนเรือนหุ้น 7,807.03 ล้านบาททั้งนี้ จากการดำเนินงานส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 659,743,464.09 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 กว่า 50 ล้านบาท กำไรสุทธิที่เหลือจึงกลับคืนสู่สมาชิกในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6 .00 และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 10 .00

 

 

นอกจากการพัฒนาสหกรณ์ และทำให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าตามลำดับแล้ว สหกรณ์ฯ ยังคำนึงถึงความมั่นคงและสวัสดิการของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างความมั่นคง บริหารโปร่งใส บริการด้วยน้ำใจ ก้าวไกลสู่สากล” นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกอีกด้วย

ด้าน นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้ดี คือ 1.สมาชิกดี มีส่วนร่วม 2.กรรมการดี ทำงานเพื่อส่วนรวม 3.ฝ่ายจัดการดี และ4.มีแผนการดำเนินงานที่ดี สอดคล้องรองรับความต้องการของสมาชิก

จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี