royal coronation
21 มกราคม 2563
ภูมิภาค

ศรีสะเกษ องค์กรครู 4 ภูมิภาค ประกอบพิธีเชิดชูครูผู้สละชีวิตเพื่อรักษาอุดมการณ์ ในวันครู ปี 63

15 มกราคม 2563 - 12:42 น.
ศรีสะเกษ องค์กรครู 4 ภูมิภาค,,ประกอบพิธีเชิดชูครูผู้สละชีวิตเพื่อรักษาอุดมการณ์,,ในวันครู ปี 63
Shares :
เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ศรีสะเกษ องค์กรครู 4 ภูมิภาค ประกอบพิธีเชิดชูครูผู้สละชีวิตเพื่อรักษาอุดมการณ์ ในวันครู ปี 63

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63  นายวิสัย  เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) องค์กรครู  4  ภูมิภาค  ประกอบด้วย สหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมครูภาคกลาง  สมาพันธ์ครูภาคใต้  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมการศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)  ชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย สหภาพครูแห่งชาติ สมาคมศึกษานิเทศก์ เครือข่ายตรวจสอบภายในฯ  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพฐ.  เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กแห่งประเทศไทย  ซึ่งทุกองค์กรข้างต้นล้วนแต่เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมของครู  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พัฒนาคุณภาพครูโดยอิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  รูปแบบกิจกรรมเป็นไปโดยอิสระ 

 

นายวิสัย  เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย  (ส.ค.ท.) กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการขยายผลองค์ความรู้ความเข้าใจและนำเสนอเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.... คำสั่ง คสช.ที่ 19 / 2560 การกระจายอำนาจทางการศึกษา พ.ร.บ.สภาครูฯ 2546 ให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎร  คณะกรรมาธิการการศึกษา สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารทางการศึกษา ตลอดทั้งผู้นำครูทั่วประเทศ เพื่อระดมความคิดเห็นในการหยุดยั้งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ความมั่นคงของชุมชน เพื่อสังเคราะห์ความคิดที่พบปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการศึกษาชาติ เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องนาไปสู่การแก้ปัญหาการศึกษาที่ถูกทาง

 

 

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย  (ส.ค.ท.) กล่าวต่อไปด้วยว่า  ดังนั้น จึงได้ร่วมกันจัด “กิจกรรมนำเสนอและรับฟัง แนวทางการจัดการศึกษาและยกร่างกฎหมายการศึกษาขององค์กรวิชาชีพครู” ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 อาคารรัฐสภาเกียกกาย กรุงเทพฯ  โดยเวลา 10.00 น.ผู้นำองค์กรครูจะทำพิธีเชิดชู “ครูผู้สละชีวิตเพื่อรักษาอุดมการณ์” ครูครอง จันดาวงศ์ และ ครูจูหลิงต้นกล้าอุดมการณ์  ครูจูหลิง  ปงคำมูล  เนื่องในวันครู  ครั้งที่  64  วันที่ 16 มกราคม 2563 นี้

 

 

ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ