royal coronation
21 มกราคม 2563
ภูมิภาค

สัตหีบจัดประชุมใหญ่สามัญแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

14 มกราคม 2563 - 18:26 น.
ชลบุรี,,กองทุนสวัสดิการชุมชน,สัตหีบ
Shares :
เปิดอ่าน 37 ครั้ง

กองทุนสวัสดิการชุมชนทม.สัตหีบจัดประชุมใหญ่สามัญแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

คลิปที่ 1

 

 

                 วันนี้ 14 ม.ค.2563 นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสัตหีบ มาเป็นประธาน ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ตามโครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองสัตหีบ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเทพประสาท เตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี  นาย สุวัฒน์ สินทะเกิด ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ทม.สัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ตลอดจน ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมการประชุม

นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองสัตหีบ พุทธศักราช 2556 กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามระเบียบฯและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญขึ้น เพื่อแถลงสถานภาพการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองสัตหีบโดยปิดยอดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แถลงผลงานและการดำเนินการของกองทุนฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองสัตหีบเนื่องจากครบวาระ 2 ปี  ตั้งแต่วันที่9มกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1192 คน และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563ในครั้งนี้ มีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ทีตอบรับเข้าร่วมการประชุมจำนวน 230คน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ จะดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตามระเบียบกองทุนสวัสติการชุมชนฯเป็นประจำทุกปี

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ