ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  นายสมประสงค์  วังแก้วหิรัญ  ผู้ช่วย สส.เขต8ชลบุรี ผู้แทน ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8 ชลบุรี  มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล ประจำปี 2563  โดยมี นายเสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์  ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด

นางยุรี ตั้งเกียรติกำธร ผู้จัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาลโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ กล่าวว่า ทางโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ตระหนักถึงนโยบายกาส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่วว่องไว มีสุขนิสัยที่ดี ปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขโดยมีวัตถุประสงค์ใน การจัดกิจกรรมดังนี้1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระมัดระวังในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการเล่นกีฬา

นายสมประสงค์  วังแก้วหิรัญ  กล่าวว่า กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาลโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านผู้จัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาสพร่างกาย แข็งแรง คล่องแคล่ว ว่องไว มีสุขนิสัยที่ดี ปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้อย่างปลอดภัยและควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย จึงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาลขึ้น ถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาเตรียมตัวให้กับนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬาตลอดจนเป็นการปลูกฝัง ให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรัก ความสามัคคี รู้จักใช้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ และมีความเป็นพลโลกที่เหมาะสมต่อไปขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู ที่ให้กรสนับสนุนในการจัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล หวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี