เมื่อเวลา 16.30น.วันที่ 10 ม.ค.63 ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นพ.อภิชาติ รอดสม  สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” โดยนพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจ.ฉะเชิงเทรา อสม. ประชาชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกว่า 200 คน

 

จากสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในปี ๒๕๖๒พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก125,235 ราย เสียชีวิต 131 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังถึงสองเท่า และโรคไข้ปวดข้อยุงลายผู้ป่วยรวม 11,046 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 4 เท่า โดยที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการดำเนินมาตรการควบคุมโรค โดยรณรงค์ภายใต้โครงการ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” แต่จากการสำรวจ ยังพบลูกน้ำยุงลายในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน กว่าร้อยละ 30 และชุมชนกว่าร้อยละ 20 แสดงเห็นว่า การจัดการปัญหาโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้าน ชุมชน และสถานที่ทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงได้จัดโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่าง ๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค                 และภัยสุขภาพ เป็นกิจกรรมเดิน – วิ่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลดโรคไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลาย ระยะทาง 5 รอบ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมพร้อมกันในวันนี้ ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา