วันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน  ที่ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  นายวิรุจ   วิชัยบุญ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่ 1/2561  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของจิตอาสา พระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานีในรอบปีที่ผ่านมา  รวมทั้งการเตรียม ฝึกอบรมจิตอาสาที่สมัครเข้ามาประจำปี 2563 จำนวน 11,973 คน 

 

 ในท้องที่  25 อำเภอ 233 แห่ง โดยมีแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบกองกำลังจิตอาสาพระราชทานประจำอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสภาพความพร้อมของกองกำลังจิตอาสาให้พร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป ทั้งนี้กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน การฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้เกิดการบูรณาการ ที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้จิตอาสาที่ผ่านการฝึกอบรมมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของกระทรวงมหาดไทย  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563

 

อย่างไรก็ตาม  จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี  ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในห้วงที่ผ่านมา ปี 2562 ช่วงสัญจรปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2563  ปรากฏว่ามีจิตอาสาได้มาปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสที่สำคัญสำคัญ รวมทั้งสิ้น 18,406 คน

 

กฤษณะ วิลามาศ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี