ที่ ศูนย์ภาษา  และ คอมพิวเตอร์  อาคารหอประชุม 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปหัตถกรรมอาเซียน จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช  เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การแสดงนิทรรศการศิลปหัตถกรรมอาเซียน เพื่อเป็นการแสดงหัตถกรรมอาเซียน  หัตถกรรมในประเทศไทย หัตถกรรมพื้นบ้านอยุธยา  และ หัตถกรรมโลก ให้นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม  การใช้วัสดุ  วิธีการในการตบแต่ง  เห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างชิ้นงาน  ความเหมือนที่แตกต่างกัน   นิทรรศการศิลปหัตถกรรมอาเซียนชุดนี้เป็นผลงานต่อเนื่องจากศิลปกรรมอยุธยา ศิลปกรรมประเทศไทย ตั้งแต่ภูเขาจดทะเล  ตั้งแต่เหนือจดใต้ และหัตถกรรมโลกสากลเข้าด้วยกัน อันเป็นเครื่องมือสื่อสารแก่นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งเขตพื้นที่ทั่วไทย และ นานาชาติ

 

โดยเอา 3 อย่างคือความเหมือนกัน  คล้ายกัน  และ แตกต่างกันมาเป็นประโยชน์ในการที่จะนำเอาของเหล่านั้นมาเป็นสินค้าจำหน่าย  เอามาใช้เพื่อพัฒนาด้านจิตใจของเรา หรือ นำเอาศิลปะ  ต่างๆนั้นมาปรับปรุงตบแต่ง ดูแลประเทศของเรา ให้มีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนบ้าน   มี ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์  ประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และนายกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย กล่าวรายงานถึงการจัดงาน เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของงานการแสดงนิทรรศการศิลปหัตถกรรมอาเซียน ซึ่งรวมเอาศิลปวัฒนธรรมจาก 10 ประเทศประกอบด้วย บรูไน ดารุสซาลาม  กัมพูชา อินโดนีเซีย  ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย  ที่มีความเหมือนที่แตกต่างกันมาจัดแสดงให้ชม

 

ความแตกต่างในทางศิลปะ  มันเป็นงานแห่งสันติภาพเพียงอย่างเดียว   เพราะความแตกต่างทางด้านอื่นนำมาซึ่งความขัดแย้ง แต่ความแตกต่างของงานศิลปะและชิ้นงานหัตถกรรมนั้นเป็นความแตกต่างอันเดียวซึ่งเป็นการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  จึงอยากให้มาชมนิทรรศการศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้ที่จะมีการจัดตั้งในอาคาร 100 ปี แห่งนี้ ซึ่งได้รับเป็นพระราชปณิธาน มาจากล้นเกล้า รัชกาล ที่ 9 ให้ดูแลการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการต่างๆภายในท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว   เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา