วันศุกร์ที่ 13 อันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนลานกระบือวิทยา  ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมมือกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัด “โครงการหนูรักกีฬา กับ ปตท.สผ. ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนลานกระบือวิทยา อ.ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร โดยมีนักเรียนกว่า 1,500 คน จาก 7 กลุ่มโรงเรียน รวมจำนวน 31 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฟุตซอล และ กรีฑา รวมไปถึง การประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ที่สร้างสีสันและความสนุกสนานภายในงานได้เป็นอย่างดี

ก่อนพิธีเปิดนักกีฬาทุกหน่วยกีฬาพร้อมกันตั้งขบวนพาเหรดภายใน (วัดแก้วสุริย์ฉาย) ก่อนเคลื่อนขบวนป้ายจัดการแข่งขันกีฬา -กรีฑานักเรียนอำเภอลานกระบือ "หนูรักกีฬากับ ปตท.สผ." ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ธงชาติผืนใหญ่ ขบวนธงกีฬาและธงชาติ ขบวนวงดุริยางค์ของโรงเรียนลานกระบือวิทยา ขบวนธงตราสัญลักษณ์ ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนลานกระบือวิทยา(ประเพณีโบราณสืบสานวัฒนธรรมไทย)ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ. (ประเพณีไทยทรงดำ) ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม(ประเพณีชนเผ่า) ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนลานกระบือ (เศรษฐกิจพอเพียง) ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนช่องลมสุขสันต์ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียน อปท. (แห่พระด้วยเกวียน) ขบวนนักกีฬากลุ่มโรงเรียนหนองหลวง (To Be Number One)รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ขบวน  หลังขบวนกีฬาทุกหน่วยกีฬาเดินเข้าสู่สนามการแข่งขันโรงเรียนลานกระบือวิทยา ร่วมเคารพธงชาติประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม จุดคบเพลิง

นายวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 กล่าวรายงานถึงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอลานกระบือ"โครงการหนูรักกีฬา กับ ปตท.สผ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562" ร่วมด้วยนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลานกระบือ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ปตท.สผ. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬานักเรียน

กิจกรรมครั้งนี้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันกิจหลักในการสรรหา ปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานให้กับประเทศไทย ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจ ผลิต และพัฒนาปิโตรเลียม รวม 40 โครงการ ใน 13 ประเทศ และจะยังคงมุ่งมั่นศึกษา และ พัฒนาประสิทธิภาพการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ซึ่ง โครงการ หนูรักกีฬากับ ปตท.สผ. เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนลานกระบือ กลุ่มโรงเรียนหนองหลวง กลุ่มโรงเรียนช่องลมสุขสันต์ กลุ่มโรงเรียนองค์กรปกคองส่วนห้องถิ่น และกลุ่มโรงเรียนมัยม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนชาวลานกระบือ โดยมีการแข่งชันกีฬา 6ประเภท ได้แก่วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฟุตชอล และ กรีฑา รวมถึงการประกวด ขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เป็นต้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย แสดงทักษะด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีความรักสามัคคีโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลาง และพัฒนาตนเองเพื่อช้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปในอนาคตนั่นเอง /

พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน