พลเอกอนุ​พงษ์​ เผ่าจินดา​ รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธาน​เปิดการปฏิบัติงานคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน ภายใต้โครงการ DELSA  ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท  โดยจังหวัดชัยนาทได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน ภายใต้โครงการ DELSA   ซึ่งออกแบบเพื่อสนับสนุนการตอบโต้ภัยพิบัติและช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ ประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธ์สาธารณรัฐเมียนมา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ทั้งนี้ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนั้นได้มีการจัดหาสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีการปรับประเภทสิ่งของช่วยเหลือให้เหมาะสมกับความต้องการในภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น กล่องบรรจุของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ และทีมสำรวจและประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติของอาเซียน และเป็นการยืนยันในการนำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้ภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดตั้งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของอาเซียนในการเสริมสร้างศักยภาพ ความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียนในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นผ่านทางกองทุนบูรณาการความร่วมมือ ญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN Integration Fund: JAIF) และกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท