ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายแพทย์รเมศ ว่องวิไรรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้นำหน่วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลแม่ปะ เพื่อเอกซเรย์ค้นหาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งปัจจุบันวัณโรคเป็น ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยหรือองค์กรอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาวะวัณโรคสูงเป็น 3 กลุ่ม แต่กลุ่มที่มีความจำเป็น เลขเด็ดกลุ่มที่มีจำนวนอัตราป่วยวัณโรคสูง วัณโรคที่ติดเชื้อ hiv สูงและวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูงซึ่งในประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว

โดยปี 2559 กรมการอนามัยโลกได้กำหนดยุทธศาสตร์ ยุติวัณโรคมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี 2578 จึงมีแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค เพื่อการป้องกันดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค พ.ศ.2560 ถึง 2564 เป้าประสงค์คือลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อปีจาก 171 ต่อประชากรแสนคนในปี 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคนเมื่อสิ้นปี 2564 โดยในปี 2563 มีเป้าหมายลดอุบัติเหตุการลงเหลือ 153 ต่อแสนประชากร

 

 

 

      ทั้งนี้ในปี 2562 จังหวัดตากมีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรับการรักษาทั้งหมด 802 ราย เป็นคนไทย 425 ราย คนต่างชาติ 356 ราย ผู้ต้องขังในเรือนจำ 21 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ขึ้นทะเบียนรักษาและอำเภอฝั่งตะวันตกจำนวน 707 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.85 ของผู้ป่วยโรคทั้งหมดตัวเป็นคนไทย 349 ราย และที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ 360 ราย ซึ่งจังหวัดตากมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นทุกปี โดยการดำเนินงานมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการควบคุมวัณโรคได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ป่วยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่นความยากจน การรับโอกาสทางการศึกษา ชุมชนแออัด ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างชาติ ความแออัดของผู้ต้องขังเรือนจำ

ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากร่วมกับโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จัดทำโครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูงจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2563 โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเอกซเรย์ปอด เพื่อให้ผู้ที่มีอาการสงสัยเป็นวัณโรค กลุ่มเสี่ยงวัณโรค ได้แก่ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ติดเชื้อ hiv ผู้สูงอายุ มีโรคร่วมคือเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้สูงอายุติดเตียง ประชากรข้ามชาติ ผู้ต้องขังในเรือนจำ และบุคลากรทางสาธารณะ ให้ได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในระยะเริ่มแรก ใช้วิธีการตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตจากการป่วยวัณโรค การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นอย่างยิ่งในการลดและการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้

 

 

 

        นายแพทย์รเมศ ว่องวิไรรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดตากมีผู้ป่วยวัณโรคที่เพิ่มขึ้นทุกปี มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ซึ่งการค้นหาและคัดกรองวัณโรคในการถ่ายภาพรังสีทรวงอก จะทำให้ผู้สงสัยวัณโรคกลุ่มเสี่ยงวัณโรคได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในระยะเริ่มแรก เป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตจากการป่วยวัณโรค ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นอย่างยิ่งในการลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้

กระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง รวมถึงบุคลากรทุกคนดำเนินกิจกรรมโครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองวัณโรค ได้เข้าใจได้อย่างทั่วถึง หากพบอาการผิดปกติสงสัยวัณโรคให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2563 ไตรมาสแรกเรื่องการคัดกรองใน 4 กลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ติดเชื้อ hiv ผู้ป่วย DM Un Control และผู้สูงอายุติดเตียง รวมถึงการขึ้นทะเบียนความครอบคลุมการรักษามากกว่าร้อยละ 25 ซึ่งกำหนดให้แต่ละโรงพยาบาลวางแผนการดำเนินกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายสัปดาห์

 

ภาพ/ข่าว ศุภกร จรูญวาณิชย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.ตาก