ที่ห้องบอลรูม​ โรงแรมสีหราช​ ต.ท่าอิฐ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ นายธนากร​ อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ เดินทางมาเป็นประธา​น​เปิดโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุ​ทางถนนอย่างยั่งยืน​ ครั้งที่​ 5​ Mis For​ Sustainable Road Safety จังหวัดอุตรดิตถ์​

โดยมี​ นายณัฐวัฒน์​ เกตุจันทร์​ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภันจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางสาวจินตนา​ ฮวดกระโทก ผู้จัดการภาคอาวุโส​ภาคเหนือตอนล่างพิจิตร​ น.ส.นารีรัตน์​ สุขเอม​ ผู้จัดการสาขาอาวุโส​บริษัท​กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย​จากรถ​ สาขาอุตรดิตถ์​พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ​ประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพื้นที่จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด มูลนิธิ กู้ชีพ/กู้ภัย ในพื้นที่จังหวัด และ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ /ท้องถิ่น อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ​ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน​ จำนวน​ 90  คนเข้าร่วม​ในการจัดการสัมมนาในวันนี้​อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ทางถนน 3 ฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 20,169 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 55 คน

โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด  คือ ถนนในหมู่บ้าน ชุมชน และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนของประเทศ โดยมี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น  ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่เยียวยาให้การคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๕  MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.อุตรดิตถ์