เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ห้องทับทิม โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (THE 5th MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางถนน จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดขึ้น โดยมี นางรจนา วิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการอาวุโส

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางถนน จำกัด สาขาชุมพร ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบรรดาภาคีเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด เสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”

ในการรวบรวมแผนงานและบูรณาการแผนงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติทางถนนอย่างยั่งยืน////

 

ภาพข่าวเอกชนะ นวนละมัย  ข่าวภูมิภาคทีนิวส์จ.ชุมพร  รายงาน