สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระบัญชามอบถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี) ประจำปึงบประมาณ 2562
 
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระบัญชามอบถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี) ประจำปึงบประมาณ 2562 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ถวายการต้อนรับ

ในการนี้ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนองงานคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" นำไปขยายผลการดำเนินงานสร้างความสามัคคีปรองดองโดยใช้หลักศีล 5 ลงไปสู่ระดับจังหวัด/อำเภอ / ตำบล /หมู่บ้าน/ ชุมชน / ครอบครัว / เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง

ต่อมา คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม จึงได้ดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และจัดทำแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  พร้อมทั้งกำหนดให้โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็น 1 ใน 14 โครงการหลัก จึงได้มีการพัฒนาโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล เพื่อต่อยอดกับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 " อันเป็นเป็นการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดังกล่าว เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือค้นบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  "หมู่บ้านรักษาศีล 5 " (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

สำหรับประชุมสรุปผลฯ ในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการ และเพื่อให้พระภิกษุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ได้รับทราบนโยบายนำไปสู่การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสงบสันติสุข เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในประเทศชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับภาค ระดับจังหวัด พระเลขานุการระดับภาค ระดับจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการๆ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐๐ รูป/คน เข้าร่วมการประชุม
โอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มอบโล่ให้แก่ผู้แทนชุมชน หมู้บ้านที่ได้รับรางวัล พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา และเยี่ยมชมนิทรรศการสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ทั่วประเทศ

 ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครปฐม