เวลา 14.00 น.วันที่ 6 ธ.ค. 2562 ชาวประมงกว่า 1,000 คน นำโดยนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม นายสมพร สมุทรโสภากุล ประธานสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด นายศราวุธ โถวสกุล นายกสมาคมเรือลากคู่สมุทรสงคราม ได้รวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถือป้ายข้อความต่างๆ เช่น "ชาวประมงไทยร่วมมือร่วมใจเพื่อหยุดกฏหมายที่ทำลายอาชีพประมงไทย" "ขอความเมตตานายกตู่ช่วยพวกเราด้วย" "โปรดเห็นใจชาวประมงด้วยเดือดร้อนกันทั่วหน้า" ฯลฯ พร้อมเข้ายื่นหนังสือเรียกร้อง ต่อนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามผ่านไปยังรัฐบาลให้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงที่มีมานาน 4-5 ปี รวม 11 เรื่อง คือ 1. ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมายกฎระเบียบประกาศคำสั่งต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงมาเพิ่มเติมขึ้นอีก ยกเว้นการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง, 2.ขอให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมาย พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้, 3.ขอให้รัฐบาลเร่งซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยขอให้รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณจำนวน 1 หมื่นล้านบาทในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการนำเรือประมงออกนอกระบบ, 4.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับชาวประมงโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562, 5.ขอให้กรมประมง กรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562, 6.ขอให้ยกเลิก แก้ไข กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ส่งผลกระทบให้กับชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว, 7.เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS, 8.ขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยทันที ด้วยเหตุผลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 92  ซึ่งการนำเข้าสัตว์น้ำจะต้องมีการ

ตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นได้มาชอบโดยกฎหมายหรือไม่ ตามมาตรา 92 วรรคสองและวรรคสาม) จึงทำให้สินค้าประมงจากต่างประเทศมาถล่มตลาดสินค้าสัตว์น้ำของชาวประมงไทยที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีต้นทุนสูงกว่า ราคาจึงตกต่ำ ดังนั้นจึงต้องแก้ไขกฎระเบียบกรมประมงเดิมที่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถนำเข้าสัตว์น้ำได้เสรีมีมาตรการปกป้องสินค้าระดับน้ำภายในประเทศ 9.ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำประมงให้กับชาวประมงทั่วประเทศโดยเร่งด่วนเพราะทำให้เกิดปัญหาประกอบอาชีพขาดทุนมา 4-5 ปีแล้ว เนื่องจากมีการกำหนดให้ทำการประมงได้ไม่ทั้งปีแต่ต้องมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงานตลอดทั้งปี, 10.ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมัน บังคับให้ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟรีทการ์ด (Fleet Card) ซึ่งจะทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงเพิ่มขึ้นทันที และ 11.ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงกรณีที่ถูกบังคับใช้กฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรมโดยตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบด้วย โดยใช้เวลาในการยื่นหนังสือประมาณ 15 นาที จากนั้นกลุ่มชาวประมงก็สลายตัวเดินทางกลับทันที

 

นายมงคล กล่าวว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงส่วนใหญ่เกิดจากกฎหมาย พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 ที่ไม่มีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของชาวประมง นอกจากนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับชาวประมง ที่ผ่านมาภาครัฐรับปากบ่อยครั้งว่าจะช่วยเหลือ แต่ชาวประมงก็รอมานานแล้วยังไม่มีการแก้ไขปัญหาให้แต่อย่างใด ครั้งนี้จึงเป็นครั้งสุดท้าย หากชาวประมงยังไม่ได้รับการตอบสนองจะรวมตัวกันทั้ง 22 จังหวัดชายทะเลทั่วประเทศ เดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อชุมนุมสาธารณะที่หน้าทำเนียบรัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และอาจจะเคลื่อนไปที่รัฐสภาและกระทรวงแรงงาน หากภาครัฐยังนิ่งเฉยอีก ก็จะยกระดับการชุมนุมและพร้อมจะจอดเรือหยุดออกทำประมงหาปลาและหยุดการซื้อขายสัตว์น้ำทั่วประเทศอีกด้วย

นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรสงคราม