วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.ที่หอประชุมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 99 คน จาก 5 หมู่บ้านใน 2 ตำบล ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมารวมเงินให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ จำนวน 141,695 บาท

 

นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร เนื่องมาจากพายุโพดุลและคาจิกิ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน พื้นที่ทำการเกษตร ประมงและปศุสัตว์เป็นจำนวนมาก ในช่วงวิกฤติภาครัฐและเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ และหลังจากที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและมีแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/2564 โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง(โครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก และโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินขั้นตอนการเลือกโครงการ รายละ 1 โครงการ ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือ ก.ช.ภ.อ.ป่าติ้ว และ ก.ช.ภ.จ.ยโสธร ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมีเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ จำนวน 99 คน ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน 2 ตำบล ได้รับเงินช่วยเหลือรวม 141,695 บาท

ภาพ/ข่าว  สมัย  คำแก้ว  ผู้สื่อข่าวยโสธร  รายงาน