ในวันนี้ 2 ธ.ค.62 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครง การ "วันคนพิการสากล" ปี 2563 ตามนโยบายบริหารของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการและครอบครัว การสร้างขวัญและกำลังใจให้คนพิการและครอบครัวเกิดความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการดำ เนินชีวิต

     โดยได้รับเกียรติจาก นายสถิระ เผือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 จังหวัดชลบุรี  เข้าร่วมพบปะและบรรยายพิเศษให้กับคณะของผู้พิการเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ให้รู้ถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ที่ไม่สามารถแยกแยะได้ มนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น

 

      สำหรับโครงการ "วันคนพิการสากล" ของเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นี้จัดขึ้นเนื่องจาก เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการที่จำเป็นของคนพิการ ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพของคนพิการ ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีโอกาสได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนคนพิการให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างจริงจังและมีประสิทธิ ภาพ จึงได้จัดทำโครงการวันคนพิการสากล เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ขึ้นในวันนี้ จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้ออกมาแสดงศักยภาพและมีส่วนร่วมในสังคม และประการสำคัญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและครอบครัวรู้สึกมีคุณค่าในตนเองด้วยการจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การจัดการความ เครียด และกิจกรรมสร้างเสริมสุขเพื่อคนพิการ

      โดยมี อาจารย์คณิต บุญยงค์ และทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและความชำนาญด้านการจัดกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมมาบรรยายให้ความรู้ ในวันนี้อีกด้วย


 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี