คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ

2 ธันวาคม 2562 - 18:49 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์,จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU,ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ,สืบสาน  อนุรักษ์ศิลป์,ผ้าถิ่นไทย  ดำรงไว้ในแผ่นดิน
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 264 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"


 

 

             ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์  อ.เมืองอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน  อนุรักษ์ศิลป์  ผ้าถิ่นไทย  ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

    โดยมี นางสาวนิตยาวรรณ   เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผส.ดร.เรืองเดช วงศืหล้า อธิอการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ น.ส.นิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง นางปัทมาวดี สุปัญญา จ.ส.ต.ณรงค์ ศรีสืบวงศ์  หน.กลุ่มงาน นางธัญชบนก จอมทรักษ์ ผจก.สสว.อุตรดิตถ์ นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณฺชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางศศิกานต์  พรหมน้อย สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ นางมาลี โชคเกิด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนนายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายวิชญ์ธวัช    ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริชัย นาระหกันทา รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนากรอำเภอและเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ  โครงการ  “สืบสาน  อนุรักษ์ศิลป์  ผ้าถิ่นไทย  ดำรงไว้  ในแผ่นดิน”  จังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันนี้นับเป็นระยะเวลากว่า  60  ปี  ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสาน             ภูมิปัญญาของคนไทย  ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล   อดุลยเดชมหาราชา  บรมนาถบพิตร  ในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรก  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  ปีพุทธศักราช 2498 ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่กันเป็นส่วนใหญ่  จึงได้มีพระราชดำริว่าควรจะ  มีการนำภูมิปัญญาของราษฎร ที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันอยู่  มาพัฒนาเป็นอาชีพให้เกิดรายได้             แก่ราษฎร ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถขึ้น เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  ปีพุทธศักราช  2519  เพื่อทำการฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎร  อีกทั้งยังมีพระราชดำริมาขยายผลจัดทำเป็นโครงการหนึ่งตำบล   หนึ่งผลิตภัณฑ์  หรือ One Tambon One Product (OTOP)

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ          มาลงทะเบียนทั้งสิ้น  87,468  ราย/กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนทั้งหมด                  185,963  ผลิตภัณฑ์  ในจำนวนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  จำนวน  34,718  ผลิตภัณฑ์  คิดเป็นร้อยละ 18.66  ของจำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ วันนี้  เกิดขึ้น เนื่องจาก กรมการพัฒนาชุมชน  โดย  นายสิทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  และสภาสตรีแห่งชาติ  โดย  ดร.วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ  “สืบสาน  อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย  ดำรงไว้ในแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1)  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย  2)  เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน 3)  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ  OTOP  ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการ คือ1)  แจ้งให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวัน  ยกเว้นในวันที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ  พร้อมทั้งเชิญชวนผู้นำ/กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย   ในงานพัฒนาชุมชน  ร่วมปฏิบัติด้วย 2)  เชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  และองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 3)  รณรงค์ให้คนไทย  ทุกเพศ  ทุกวัย  สวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้นในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงวันนี้มีส่วนราชการ จำนวน  18  หน่วยงาน และ   องค์กรภาคีเครือข่าย  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์/ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์/สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย / ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี  อุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด / ประธานบริษัทโอทอป เทรดเดอร์  จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ / นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ / นายกสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ / ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์/ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี  จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมหน่วยงานที่ร่วมลงนามทั้งหมด 26  หน่วยงานผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้  ประกอบด้วยคณะกรรมการ KBO กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  คณะกรรมการสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  และแขกผู้มีเกียรติ ที่เห็นถึงความสำคัญ  และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าว อุตรดิตถ์


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended