คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

สภาวิชาชีพ รับรอง 2 หลักสูตรแพทย์อินเตอร์มวล.แล้ว

26 พฤศจิกายน 2562 - 19:25 น.
สภาวิชาชีพฯ,่ มวลัยลักษณ์,คณะกรรมการทันตแพทยสภา,หลักสูตรนานาชาติ
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 613 ครั้ง

สภาวิชาชีพ รับรอง 2 หลักสูตรแพทย์อินเตอร์ ของม.วลัยลักษณ์ มี ทันตแพทยศาสตร์ และ สัตวแพทยศาสตร์ ทุกห้องใช้ระบบ Smart Classroom มุ่งทำวิจัยตั้งแต่เรียนป.ตรี


 


          ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

   อ่านข่าว : ม.วลัยลักษณ์ มุ่งสู่ World Class University

 

            คณะกรรมการทันตแพทยสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจัยสำคัญในการผ่านการรับรองในครั้งนี้เป็นผลมาจากวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทันตแพทยสภากำหนด


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

                         ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

 

        ส่วนปัจจัยในเรื่องความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ทางทันตแพทยสภาได้มีการเดินทางเข้ามาตรวจประเมินมหาวิทยาลัยและผ่านการประเมินแล้ว โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

        ส่วนชั้นปีที่ 3-6 จะเรียนที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในเรื่องสัดส่วนของคณาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่ทันตแพทยสภากำหนดให้ต้องมีอาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 6 คน ก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวเช่นกัน

 

 

        "หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100 % ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือกระบวนการการเรียนการสอนจะใช้ระบบดิจิทัลใหม่ทั้งหมด เรียกว่า “Digital Dentistry” ห้องเรียนทุกห้องใช้ระบบ Smart Classroom มุ่งเน้นสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำงานวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี

 

        พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนามและอินโดนีเซีย โดยปัจจุบันทางวิทยาลัยได้มีการหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น National University of Singapore (NUS) และ Kunming Medical University (KMU) และจะขยายความร่วมมือกับประเทศอื่นๆให้มากขึ้นต่อไป" ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย กล่าว

 

                      ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร

        ด้าน ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี กล่าวว่า ที่ประชุมอนุมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว ซึ่งถือเป็นการยืนยันได้ว่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์มีความสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกประการ โดยในกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2562-พ.ศ.2566) คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจะลงมาตรวจประเมินการดำเนินงานหลักสูตรปีละ2ครั้ง เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

      

 

 

          ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย กล่าวต่อไปอีกว่า หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ของม.วลัยลักษณ์ถือเป็นหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย สอนแบบใหม่โดยอิงกับกรอบมาตรฐาน UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จากประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัยได้นำมาใช้ ทำให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะวิชาชีพและทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้บัณฑิตมีขีดความสามารถ พร้อมที่จะไปทำงานทั้งในและต่างประเทศได้ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัตวแพทยสภา ในปัจจุบันวิทยาลัยได้มีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา

 

 

       พร้อมทั้งให้บริการการรักษาโรคไปพร้อมๆกันด้วย ในส่วนคณาจารย์ของวิทยาลัย นอกจากจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศแล้ว ยังมีอาจารย์ผู้สอนระดับศาสตราจารย์ชาวต่างชาติมาช่วยสอนนักศึกษาอย่างเข้มข้นด้วย

 

       “เพื่อเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานให้นักศึกษาในทุกๆปีจะส่งนักศึกษาไปดูงานในต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ UniversitasGadjahMada, Yogyakarta, Indonesia กับที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน และยังได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ Ludwig Maximillion University, Munich, ประเทศ Germany และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่กรุงเวียนนา ประเทศ Austria และอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่จะขอการรับรองสถาบันกับสัตวแพทยสภาของประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อีกด้วย" ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย กล่าว

 

 

 

       ทั้งนี้เพื่อโอกาสอันดีให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงเปิด 2 หลักสูตรข้างต้น

 

         ทั้ง 2 หลักสูตรเปิดรับบุคคลเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์https://entry.wu.ac.th/

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ