เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม  นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562  เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง จ.นครพนม 

 

               เพื่อวางแนวทาง มาตรการ ในการกำกับดูแลโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ โดยปี 2562  จังหวัดนครพนม ได้รับงบประมาณ จากรัฐบาล จำนวน 200 ล้านบาท พร้อมจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ทุกอำเภอ 12 อำเภอ ในงบประมาณ อำเภอละ ประมาณ 10-15 ล้านบาท แต่ภายหลัง มีตัวแทนชาวบ้าน หลายอำเภอ ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหามาตรฐานการดำเนินโครงการ 

 

               มีการดำเนินการไม่ตรงตามแบบสัญญาจ้าง  และไม่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  ที่จะส่งผลกระทบในระยะยาว ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึง ระบบประปา เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  โดยใช้วิธีตกลงราคา ในการหาผู้รับจ้าง โครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท

 

 

 

               ทั้งนี้ ทาง นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ได้ มีคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่3312/2562    แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 เพื่อตรวจสอบติดตาม การดำเนินโครงการ ในพื้นที่ ทั้ง 12 อำเภอ 

 

               ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จากหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้อง รวม 2 คณะ ทำหน้าที่เร่งรัด ควบคุมกำกับดูแล และลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามต่อเนื่อง จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563  พร้อมจัดทำแผนงาน มอบหมายให้คณะลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามประเมินการทำงาน และมีการรายงานความคืบหน้าแบบวันต่อวัน ป้องกันการฉวยโอกาสหมกเม็ด ไม่ได้มาตรฐาน ตามแบบสัญญาจ้าง  พร้อมกำชับให้คณะกรรมการตรวจรับงาน ดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง มาตรฐาน

 

 

 

               นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม เปิดเผยว่า  สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ภัยแล้ง จ.นครพนม ประจำปี 2562 ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล รวม 200 ล้านบาท  เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำตามอำเภอต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ 

 

               ซึ่งมีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 371 โครงการ งบประมาณ 199,957,600 บาท  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ได้กำชับให้ทุกอำเภอดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ

 

               แต่หลังมีข้อร้องเรียนจากภาคประชาชน สื่อมวลชน เกี่ยวกับมาตรฐานการดำเนินการ จึงได้ประชุม แต่งตั้งคระกรรมการ เข้าไปตรวจสอบกำกับดูแล ทุกโครงการ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ประโยชน์  ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนโปร่งใส ตรวจสอบได้  อย่างไรก็ตามทางจังหวัดจะได้แต่งตั้งคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ เข้าไปกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินทุกขั้นตอน จนกว่าจะส่งมอบงาน และงานทุกโครงการ จะต้องได้มาตรฐานตามแบบสัญญาจ้างเท่านั้น 

 

               หากพบว่าไม่ตรงตามแบบ ยืนยันว่าไม่มีการตรวจรับแน่นอน พร้อมให้รายงานความคืบหน้าแบบวันต่อวัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาภายหลัง ทั้งนี้ขอให้ประชาชน ร่วมตรวจสอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์เงินภาษีร่วมกัน และหากพบว่ามีผู้รับจ้าง รายใด ไม่ทำตามแบบมาตรฐาน หรือมีหน่วยงานเกี่ยวข้องเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ยืนยันจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเด็ดขาด  โดยทุกโครงการจะต้องเกิดประโยชน์กับประชาชน 100 เปอร์เซ็นต์

 

 

 

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัด นครพนม รายงาน