เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 พ.ย. 2562  ที่บริเวณห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นางสาวอรวรรณ  สุวพันธุ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  เพื่อส่งเสริมความรู้  พัฒนาสุขภาพชีวิต  อารมณ์  สังคม  ซึ่งมีจำนวนนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย จำนวน 6 คน  นักเรียนหญิง 44  คน  เพื่อจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง  ทั้งในสถานที่  และอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

 

 

 

                เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ให้คงความแข็งแรงขอร่างกายไว้ได้นานที่สุด  และไม่เป็นภาระของครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ  เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ  สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ  ให้กับผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริมความรู้  การพัฒนาตนเอง  ในการดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  เพื่อลดงบประมาณของรัฐบาลในการดูแลและรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่มีอยู่ในสังคม

 

 

 

 

            ด้าน นางสาวอรวรรณ  กล่าวว่า  สภาพครอบครัวของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  จากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว  ทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่กันตามสภาพขาดคนดูแล  นาย ชัย  สุวพันธุ์  นายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองอ่างทอง  และคณะผู้บริหาร  ได้ให้ความสำคัญกับการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้การสนับสนุนการจัดหาเบี้ยยังชีพ  การจัดบริการสาธารณสุขต่าง ๆ  ให้ผู้อายุเข้าถึงบริการ  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรมให้กับผู้สูงอายุ  การจัดงานสืบสานประเพณีวันผู้สูงอายุ  ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอ่างทอง  ในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ทีมหมอครอบครัว  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นการเริ่มดันที่ดีที่จะพัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงอายุ  ให้สามารถช่วยเหลือตนเองดูแลตนเอง  และช่วยเหลือชุมชนในอนาคตต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.อ่างทอง