เวลา 10.00 น.วันที่ 2 พ.ย. 62 ที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย(กศน.จ.เลย  ) ถนนพิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย  นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการศึกษา      มีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู กศน.      และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. นักศึกษา ประชาชน ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน  ร่วมจำนวนมาก

 

 

นายนรา  เหล่าวิชยา  รองเลขาธิการ กศน. กล่าวรายงานว่า สนง. กศน.จังหวัดเลย เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่นักเรียน นักศึกษานอกระบบโรงเรียนตลอดทั้งประชาชนทั่วไป       โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นงานการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ในการขับเคลื่อนงานการศึกษา ในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบ           และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการ เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0         ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์   รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า  การมาครั้งนี้เพื่อติดตามงานด้านการศึกษาที่ตนรับปิดชอบคือด้าน กศน. ด้านของการศึกษาเอกชนและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จ.เลย มีโครงการสนับสนุนการปรับปรุงห้อง สถานที่อบรม สวัสดิการข้าราชการ ครู กศน. เพื่อรับเรื่องต่างๆที่ให้เสนอขึ้นไปยังกระทรวงศึกษาธิการ   รับสภาพปัญหาความต้อง

การของพื้นที่อย่างแท้จริงที่จะก่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม เพื่อผลักดันแผนงาน โครงการพัฒนาลงมาสู่ส่วนภูมิภาคให้ได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและความเป็นธรรม เสมอภาคกับทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาค ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ครู กศน. ครูเอกชน อีกด้วย

 

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย