มทร.ธัญบุรี ตั้งโครงการครัวลูกบัวสวรรค์ ช่วยนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ใช้ครัวปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองได้ฟรี โดยมหาวิทยาลัยเตรียมอุปกรณ์ เครื่องปรุงต่างๆ ให้ ใช้ผักสวนครัวที่นักศึกษาจิตอาสาปลูกขึ้นบริเวณรอบบ่อน้ำหลังสนามฟุตบอลประกอบอาหาร ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เตรียมขยายเวลาเพิ่มเติมใน 3 ช่วงเวลา คือ เช้า กลางวัน และเย็น เพื่อให้ครอบคลุมต่อจำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการ

 

 

 

 


          นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ตั้งโครงการครัวลูกบัวสวรรค์ ให้นักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถใช้ครัวในบริเวณกองพัฒนานักศึกษา ปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองได้ฟรี โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องปรุงต่างๆ สำหรับการประกอบอาหารไว้ให้ โดยผักที่ใช้ในการประกอบอาหารนั้นเป็นผักสวนครัวที่นักศึกษาจิตอาสาปลูกขึ้นบริเวณรอบบ่อน้ำหลังสนามฟุตบอล ซึ่งนักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนำมาประกอบอาหารได้ ซึ่งแปลงผักนี้จะมีนักศึกษาจิตอาสาของ มทร.ธัญบุรี ปลูกพืชผักหมุนเวียนตลอดเวลา

 

 

 

 


          ทั้งนี้ โครงการครัวลูกบัวสวรรค์เป็นโครงการแรกที่สามารถดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุด เพื่อเป็นทุนด้านอาหารสำหรับนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤติ เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น และนักศึกษากลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อการประกอบอาหารรับประทานด้วยตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและพัฒนาคุณชีวิตของนักศึกษาในระหว่างการศึกษา โดยขยายเวลาเพิ่มเติมใน 3 ช่วงเวลา คือ เช้า กลางวัน และเย็น เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการในโครงการ

 

 

 

 

 

          ในช่วงแรกของโครงการ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับชุมชนโดยรอบที่มหาวิทยาลัยดูแลบริการวิชาการ จัดซื้อวัตถุดิบทั้งข้าวสาร ไข่ไก่ ผักสด ในราคาย่อมเยาเข้ามาในโครงการ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง ขณะเดียวกันยังส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่ชุมชนในการรองรับสินค้าอีกด้วย

 

 

 


          โครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณสำหรับดำเนินการ แต่ใช้กำลังและความร่วมมือในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่ตั้งใจมาบริจาค ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องครัว น้ำดื่ม วัตถุดิบและเครื่องปรุง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการจำพวกวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับการประกอบอาหารของนักศึกษาได้ด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2549-4028