เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การอำนวยการของนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้นายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.นครราชสีมา สนธิกำลังเข้าตรวจสอบกรณีประชาชนได้ร้องเรียนมีสถานบริการตั้งอยู่ริม ถนนศิรินคร “ ร้านเอื้องฟ้า ” เขต เทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ลักลอบเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนรำคาญโดยส่งเสียงดังรวมทั้งพบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไป ใช้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปัญญา ฯ ปลัด จ.นครราชสีมา ได้วางแผนให้เจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการก่อนจะส่งสัญญาณให้กำลังเข้าไปปฏิบัติตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่  พบสถานบริการดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเสนอเตรียมประกาศเป็นเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงโคราช ได้ปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการจำนวน 58 คน แยกเป็นชาย 19 คน หญิง 39 คน โดยมีอายุ 15 ปี 1 คน อายุ 16 ปี 7 คน  อายุ 17 ปี 7 คน อายุ 18 ปี 27 คน และอายุ 19 ปี 16 คน จึงได้จับกุมเจ้าของร้าน ฯ พร้อมตั้งข้อกล่าวหาว่าตั้งสถานบริการเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าประเภทสถานที่ที่มีอาหาร สุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สถานบริการ พ.ศ.2509 ตาม มาตรา 3 (4)(ง) ลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตาม พ.ร.บ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 (1) ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 155 ประกอบมาตรา 196 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ตาม พ.ร.บ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 30 และส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ตามมาตรา 26 (3) แห่ง พ.ร.บ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 จากนั้นได้ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหามาทำบันทึกจับกุมที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและการจับกุมครั้งนี้เป็นความผิดตามคำสั่ง คสช.ที่ 22 ชุดจับกุมได้เสนอ ผวจ.นครราชสีมา พิจารณาสั่งปิดสถานที่ต่อไป