ที่หอประชุมโรงเรียนสุขานารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม  2562 นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม “ กิจกรรมจิตอาสารณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ” โดยมีนายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา นายเดชา  รวมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนจิตอาสาจำนวน 800 คน ร่วมคิกออฟ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการปล่อยปลาหางนกยูง พ่นทำลายโมเดลยุงลาย เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในพื้นที่สถานศึกษาและละแวกใกล้เคียงบริเวณวัดแจ้งนอกและวัดแจ้งใน รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือกออก เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและวัด โดยให้เป็นต้นแบบการดำเนินกิจกรรมจิตอาสารณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่สาธารณะรวมทั้งลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและกลุ่มอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.พ นรินทร์รัชต์ ฯ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงวันที่ 5 กค. พบผู้ป่วยจำนวน 3,195 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 125.77 ต่อแสนประชากร พื้นที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 10 อันดับได้แก่ อำเภอ เสิงสาง,สูงเนิน,โชคชัย,โนนแดง,หนองบุญมาก,สีดา,สีคิ้ว,ขามทะเลสอ,ลำทะเมนชัย และวังน้ำเขียว ตามลำดับและมีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ที่ อ.สีคิ้ว ล่าสุดที่ อ.พระทองคำ ขณะนี้โรคไข้เลือดออกได้กระจายทั้ง 32 อำเภอ และเกิดพื้นที่การระบาดอย่างต่อเนื่องเกิน 28 วัน จำนวน 24 อำเภอ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มวัยเรียนช่วงอายุ 5-14 ปี จากการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเกินค่ามัธยฐานถึง 25 % ในช่วงฤดูฝน หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–กันยายน และจากผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ อ.เมือง พบค่า CI =40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตามภาพรวมของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 40,402 ราย อัตราป่วย 61.16 ต่อประชากรแสนคนและมีผู้ป่วยเสียชีวิต 58 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับ ได้แก่ จังหวัดตราด อุบลราชธานี จันทรบุรี นครราชสีมา สมุทรสาคร บึงกาฬ ยะลา ระยอง สระแก้ว และเลย โดย จ.นครราชสีมา มีอัตราป่วยในลำดับที่ 4 ของประเทศและลำดับที่ 1ของเขตสุขภาพที่ 9 กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์) ทุกภาคส่วนจึงต้องตระหนักให้ความสำคัญโดยเน้นการป้องกันและควบคุมที่เป็นมาตรการสำคัญที่สุด