27 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ส่อเค้ารุนแรง เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของยุงลาย  

 

ส่งผลให้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น จากรายงานระบาดวิทยา พบผู้ป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 22 มิถุนายน 2562  ทั้งสิ้น 288 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 29.90 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก 3 สัปดาห์ก่อนถึง 74 ราย  และเสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กชาย อายุ 6 ขวบ โดยกลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี  5-9 ปี  และ 0-4 ปี  ตามลำดับ พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พบมากที่สุดที่อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอแกดำ   

 

ทั้งนี้ในพื้นที่ที่มีการระบาดได้ขอความร่วมมือผู้นำท้องถิ่น อสม.และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันทุก 7 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนเททรายอะเบท ลงในน้ำป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ อีกทั้งขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมรณรงค์มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน้ำให้มิดชิด หรือเปลี่ยนน้ำทุก 7 วันอย่างสม่ำเสมอ 

             

 

 

พร้อมกับออกมาตรการคุมเข้มโดยขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกระดับจัดกิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เก็บขยะ แหล่งน้ำขังในโรงเรียน ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดความชุกของลูกน้ำยุงลายและขอความร่วมมือหน่วยงานอปท.

 

สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคให้เพียงพอ เช่น เครื่องพ่นเคมี กาจัดยุง น้ำยาเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง ทรายกำจัดลูกน้ำ 4. ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้ำาหมู่บ้าน / ชุมชน ร่วมรณรงค์มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค  ในชุมชน คือ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่ง, เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งพันธุ์ยุงลาย, เก็บน้ำให้มิดชิดหรือเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน อย่างเสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

เรื่อง / ภาพ  เอนก กระแจ่ม