ที่สวนดอนธรรม บ้านต้อน ต.เหนือ  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหรือ  WL Work-Integrate Learning โดย รศ.จิระพันธ์  ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   ดร.จำเริญ  แก้วเพ็งกรอ  ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  และนายโชฎึก  คงสมของ เจ้าของบริษัท เฮือนกาฬสินธุ์ 1993 จำกัด  ร่วมลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพื่อผนึกกำลังกันมุ่งเน้นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเสริมศักยภาพบัณฑิตของสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซึ่งได้การสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ตัวแทนจากส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  การร่วมมือเพื่อจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 2 แห่งที่ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  และวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  โดยมีภาคเอกชนคือ บริษัทเฮือนกาฬสินธุ์ 1993 จำกัด  ให้การสนับสนุนภายใต้รูปแบบของการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในการสถานประกอบการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียน  โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม และระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม  โดยคาดหวังที่จะเสริมศักยภาพของนักศึกษาก้าวทันต่อความต้องการของการพัฒนาองค์การและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  โดยที่นักศึกษาจะเรียนรู้ประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านนายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ระบบการศึกษาในปัจจุบันได้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ หลายสาขา และในยุคสมัยนี้ต้องการคนเก่งรอบด้านมีความรู้และทักษะที่หลากหลาย  ในการศึกษาเชิงเดี่ยวจะมีความเสี่ยงสูงกับสภาพการปัจจุบัน  ในส่วนของการบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้านผลงานวิจัย  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในด้านการแสดงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  ขณะที่ภาคเอกชนอย่างบริษัทเฮือนกาฬสินธุ์ 1993 กาฬสินธุ์  ถือเป็นแบบอย่างของภาคเอกชนที่เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานอันดีงามถ่ายทอดผ่านระบบธุรกิจทั้งที่พักแบบเฮือนโบราณอีสาน  การบริการและอาหาร  มีมาตรฐานเป็นที่นิยมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  ทั้งนี้ในการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 2 แห่งและภาคเอกชน  จะช่วยแก้ปัญหากาซ้ำซ้อนของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรได้  เป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ได้ผลและสามารถใช้ในชีวิตจริงได้