เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสื่อที่ อบ 0023.4/11324 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ถึงองค์การบริหารรส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพ้นจากตำแหน่ง  ระบุว่า ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น ว่า พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ 909/2562 เรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพ้นจากตำแหน่งในวาระการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

 

 

 

          โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 (6) มาตรา 44/3 ( 3) และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ 2552 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 5 )พ.ศ. 2562 สั่งให้นายพรชัย โควสุรัตน์ พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่ามีมูลความผิดฐานเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ .2540 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 44/3

             และมีมูลความผิดทางอาญาฐาน เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นและฐานเป็น เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ เสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใดหรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจาก การกระทำความผิด เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต และก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแจระแม

 

 

 

 

 

 

           รายงานข่าวแจ้งว่า นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถูกคำสั่ง ม.44 คสช. ระงับการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2558  และยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  ถูกร้องเรียนการทุจริตและที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายพรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายก อบจ.อุบลราชธานี กับพวก แล้วเช่น กรณีจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแจะระแม สายบ้านทุ่งบูรพา หมู่ที่ 11 ต.หนองขอน-บ้านหนองมะเขื่อ หมู่ที่ 17 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี งบประมาณ 2,774,000 บาท และแผนงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่องจราจร งบประมาณ 30 ล้านบาท