วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ วัดสว่างอารมณ์ ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปี 2562 โดยมีนางฐิติยา จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก หัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

นางฐิติยา จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากสภาวะแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ก้าวล้ำไปสู่อนาคต แต่ขาดการพัฒนาด้านจิตใจ ส่งผล ให้เด็กและเยาวชนไทย ก้าวเข้าสู่การกระทำความผิดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากสภาพปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาของสังคม สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาในด้านต่างๆ เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงามของเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงส่งผลให้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด และมีแนวโน้มในการกระทำความผิดซ้ำสูงมากขึ้น

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมกันจัดโครงการขึ้น เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้เติบโตเป็นพลเมืองดีและสร้างความมั่นคงให้กับสังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ตลอดจนเพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชน นำคำสอนไปประพฤติปฏิบัตินำไปสู่การพัฒนากายและพัฒนาจิตใจอย่างมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการปรับวิธีคิด และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน