เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 15 พ.ค. 2562  ที่ไร่สับปะรดของเกษตรกร บ้านไร่ม่วง หมู่ 1 ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นางเกศษิณ  ลำมะยศ  เกษตรจังหวัดเลย  ,นายชาติชาย จิตร์อารี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในเวทีเสวน และแถลงข่าว”เปิดฤดูกาลสับปะรดไร่ม่วง” ประจำปี 2562  มีกิจกรรมประกวดสับปะรดผลโต รสชาติหวาน แข่งขันมัดใบสับปะรด แข่งขันเก็บสับปะรดระหว่างทีมข้าราชการกับเกษตรชาวไร่ ประกวดการแปรรูปสับปะรด  และนั่งรถอีแต็กเยี่ยมชมไร่สับปะรดของนางทองคำ ต้นมณี   ต.ไร่ม่วง  งานแสดง OTOP   นวัตวิถี เข้าร่วมโต๊ะเสวนาครั้งแรกด้วย 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ทั้งนี้   จ.เลย   มีเกษตรกรปลูกสับปะรดทั้งบริโภคผลสดและส่งโรงงานจำนวน 2,102 ครอบครัว มีพื้นที่ปลูก 22,847 ไร่  ให้ผลผลิต 22,763  ไร่  ได้ผลผลิตเฉลี่ย 68,289 ตัน มูลค่ารวมทั้งจังหวัด 682,890,000 บาท  ปีนี้ลดลงได้ 3 ตัน/ไร่ ลดลงจากทุกปีที่เคยได้ 5 ตัน/ไร่  เนื่องจากประสบกับภัยแล้ง      

สำหรับสับปะรดไร่ม่วง ถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของชาว ต.น้ำหมานฯ   เนื่องจากมีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติที่มีความหอม หวาน อร่อย ไม่กัดลิ้น  จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างมากและได้รับคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มระดับ 4  ดาว  

 ปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจมาปลูกกันมากขึ้น ยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ขณะนี้มีเกษตรกรยึดเป็นอาชีพหลักโดยปลูกกันมากขึ้นจำนน   ณ วันนี้ จำนวน 245 ราย  จาก 3 หมู่บ้าน   พื้นที่ปลูกกว่า 1,665 ไร่ มีมูลค่าเข้ากว่า 62  ล้านบาท/ปี   เป็นสับปะรดที่ ไร้สารเคมีปลอดสารพิษ 100 % ปลอดจากสารพิษ  ผลผลิต 10,900 ตันต่อปี  

 ในปีนี้การจัดงานจะมีเพิ่มกิจกรรมส่งเสริม ทุกปีจะจัดงานวันสับปะรดไร่ม่วง ขึ้น ที่ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วงฯ ถนนเลย-ภูเรือ       เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพสับปะรดไร่ม่วง   พร้อมแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เกษตรกรดำรงชีพตามหลบักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ส่งเสริมตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น   ปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  จึงได้จัดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นทุกปี