royal coronation
27 มกราคม 2563
ภูมิภาค

ปลดล็อกรับเลือกตั้ง นำร่อง "ราชภัฏชัยภูมิ" พ้น ม.44 แล้ว

12 ธันวาคม 2561 - 16:23 น.
การเมือง,ภูมิภาค,ชัยภูมิ,ปลดล็อก,ราชภัฏ,ม44,เลือกตั้ง
Shares :
เปิดอ่าน 1,169 ครั้ง

ชัยภูมิ - คมข่าวทั่วไทย

คลิปที่ 1

   ( 12 ธ.ค.61 ) จ.ชัยภูมิ หลังมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้ถูกคำสั่งของ คสช.เข้าควบคุมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

 

 

 

 

 

 

   ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเปิดการสอนและจัดการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง โดยใช้หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่มีปัญหาด้านคุณภาพ และไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รวมทั้ง ด้านสภาสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง อาศัยอํานาจและช่องว่างทางกฎหมาย ดําเนินการในลักษณะที่ส่อเจตนาแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อให้คงอยู่ในตําแหน่ง ต่อไป มีการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม จนกระทั่ง เกิดปัญหาร้องเรียนและฟ้องร้องทางคดีเป็นจํานวนมาก ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

 

 

 

        แม้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พยายามใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวแก้ไข ทบทวน หรือดําเนินการใหม่ในเรื่องต่างๆ แล้ว แต่ไม่อาจทําให้ปัญหาคลี่คลายได้โดยเร็ว การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้จึงไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยตรง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล และธํารงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นสูงของสถาบันอุดมศึกษา แต่ละแห่งจึงจําเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์ความไม่ถูกต้อง และไม่ชอบธรรมของการดําเนินการ ของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมโดยรวมต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.จึงให้มีคำสั่งมาตรา 44 ให้กระทรวงศึกษาธิการเข้าควบคุมการดำเนินตรวจสอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และที่จ.สุรินทร์ มาต่อเนื่องในล็อตแรกมาตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการบริหารงานจัดการศึกษาภายในหลายๆด้านพร้อมกันกับในอีกมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกหลายแห่งในทั่วประเทศในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         และล่าสุดทางคสช. เห็นว่าสถานการณ์ภายในราชภัฏชัยภูมิ เริ่มคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น จึงได้มีคำสั่งให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯแห่งแรก ที่ให้หลุดพ้นจากการควบคุมด้วย ม.44 โดยได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าอธิการบดี นายกสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศ

 

 

 

      โดยล่าสุดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์โพธิเวชกุล ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ในครั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย เร่งดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้ได้นำเอาองค์ความรู้ด้านวิชาการไปปรับใช้ในชีวิตรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น โดยน้อมนำพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 และสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยโครงการหลักคือเรารักชัยภูมิ สร้างมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิให้เป็น แหล่งความรู้เพื่อทุกคน ( CPRU Knowledge for all)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     โดยครั้งนี้ได้ประกอบพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ขึ้น ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ นำโดยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน องค์กรทุกองค์กร ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธีด้วยความปิติยินดียิ่ง และสร้างความปิติยินดียิ่งไปพร้อมๆกับชาวชัยภูมิที่ทราบข่าวต่างร่วมยินดีไปทั่วเมืองชัยภูมิ ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ