royal coronation
19 มกราคม 2563
ภูมิภาค

กรมโยธาและผังเมือง วางผังระบายน้ำพื้นที่จังหวัดน่าน

5 ตุลาคม 2561 - 09:19 น.
กรมโยธาและผังเมือง,วางผังระบายน้ำ,จังหวัดน่าน,ลุ่มน้ำน่าน
Shares :
เปิดอ่าน 478 ครั้ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำน่าน

 

          วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - สำนักวิศวกรรมผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคท้องถิ่นและประชาชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายพิทักษ์ ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดประชุมโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำน่าน เพื่อร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แผนหลักการป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่แก้มลิงแม่น้ำ และพื้นที่จังหวัด ลดความสูญเสียที่เกิดจากน้ำท่วม ประชาชนมีแนวทางเตรียมพร้อมและรับมือปัญหาอุทกภัย และค่าใช้จ่ายในการชดเชยและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม การจัดทำมาตรการทางผังเมืองที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบกันอย่างเป็นระบบ มาร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน 

 

 

          พร้อมให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อรวบรวมแนวคิดและมุมมองนำไปใช้ประโยชน์ในการวางผังการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ต้องสัมพันธ์กันทั้งลุ่มน้ำ เชื่อมโยงการระบายน้ำระหว่างจังหวัดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และมาตรการบริหารจัดการน้ำที่ครบถ้วน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองในอนาคต

 

 

          ทั้งนี้ จังหวัดน่าน มีสภาพลุ่มน้ำน่าน เป็นลุ่มน้ำสาขาหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น 34,908.11 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ 6 จังหวัดหลัก น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ และพื้นที่ส่วนน้อยใน 5 จังหวัด พะเยา แพร่ สุโขทัย กำแพงเพชร และเลย ลุ่มน้ำน่านแบ่งออกเป็น 16 ลุ่มน้ำสาขา ที่อยู่เหนือเขื่อนสิริกิติ์ และท้ายเขื่อนสิริกิติ์
         

 

 

          จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงพื้นที่น้ำท่วมในปีที่เกิดอุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ปี 2538 ,2545 2549 , 2553 และ 2554 ครอบคลุม 53 อำเภอ ใน 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และนครสวรค์

 

 

          การประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ จะได้ทราบการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่ในระดับลุ่มน้ำ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มแน่น้ำน่าน สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการต่อไป.

 

 

ภาพ / ข่าว - สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ