เมื่อเวลา 14:30 น.วันที่ 8 ต.ค. 2563 ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง ”สกายวอล์ค” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ร่วมด้วย เพื่อพิจารณาถึงการเตรียมเปิดการท่องเที่ยว ”สกายวอล์ค” และถกปัญหาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ

ที่ประชุมได้กล่าวความเป็นมาของ “สกายวอล์ค” ว่าได้มีจุดเริ่มต้นโครงการ คือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สกายวอล์ค”พระใหญ่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี หมู่ 4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย แห่งนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2559 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยขณะนั้น (นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์) ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ บริเวณแห่งนี้มอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ดำเนินการออกแบบ”สกายวอล์ค” พร้อมทั้งจัดทำประมาณการราคา โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลปากตมเป็นผู้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ต่อมาปีเดียวกัน สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเลย ได้ของบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหาร กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ต่อมา ในปี 2560 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยขนาดนั้น ได้เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 งบพัฒนากลุ่มจังหวัด โครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมหลัก คือก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขายหรือ Land mark ของสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ”สกายวอล์ค” พระใหญ่ถูกโคกงิ้ว ด้วยงบประมาณ 29,700,000 บาท มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลยเป็นหน่วยดำเนินการ  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญา  6 ต.ค. 2562 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 480 วันการประชุมร่วมครั้งนี้  ได้ถกปัญหาต่างๆ

โดย ”สกายวอล์ค” ขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว เป็นผู้บริหารจัดการ โดยจะให้ อบต.ปากตมฯเป็นผู้ขอใช้ ตามปกติแล้วเมื่อเป็นใช้งบประมาณทางราชการก็ต้องบริการแบบฟรี แต่เมื่อมีรายได้เข้ามาก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและถูกกฎหมายถูกระเบียบ ให้เรียบร้อยทุกๆ ด้านเสียก่อน  โดยให้กรมธนารักษ์รับรองมาก่อน จึงจะสามารถเปิดการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าก่อนสิ้นเดือน ต.ค.2563 นี้ 

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย