เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ รพ. สต. ผาบ่อง นางมนทิพย์ ชุติดำรง รักษาการหัวหน้าหน่วยบริหารและชุมชนสัมพันธ์ โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทน ก.ฟ.ผ. ในการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อไข้เลือดออก โดยมีนายอภิสิทธิ์ จันทร์โอภาส นายก องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เป็นผู้รับมอบ

และมีนางสังวาลย์ มัลลานู พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมือง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองผู้แทนหัวหน้าโรงไฟฟ้าดีเซลผาบ่อง ก.ฟ.ผ. นายพงศกร วงศ์สำราญ รักษาการ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ผาบ่อง และสมาชิก อ.ส.ม. ตำบลผาบ่อง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมนายพงศกรฯเผยว่า ก.ฟ.ผ. โครงการพัฒนาสมาร์ทกริดฯได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 35,000 บาท

ให้กับศูนย์อยู่ดีมีสุข อ.บ.ต.ผาบ่องและ รพ.สต. ผาบ่องเพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันไข้เลือดออก ที่ระบาดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะ ต.ผาบ่องพบราษฎรป่วยเป็นไข้เลือดออกถึง 27 ราย และพบผู้ป่วยมากที่สุดที่หมู่บ้านแม่สะกึ๊ด ใกล้กับ รพ.สต.ผาบ่องถึง 13 ราย และทั้งจังหวัดมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 1,277 ราย และเสียชีวิต 1 ราย โดยอุปกรณ์ป้องกันและหยุดยั้งไข้เลือดออกดังกล่าว สมาชิก อ.ส.ม. ทั้ง12 หมู่บ้านรับไปดำเนินการแจกจ่ายและดำเนินการตามแผนเชิงรุกเพื่อหยุดไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อไป

Cr.ภาพคุณสุวสันต์

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน