วันนี้ (11 กันยายน 2563) ทีศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผวจ.พะเยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานด้านจิตอาสาและสภาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาสังคมที่สนับสนุน ขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563 ที่จะถึงในวันที่ 20 กันยายน 2563 นี้  นางอัญชัญ  หวังระบบ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจงหวัดพะเยา กล่าวว่า การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานด้านจิตอาสาและสภาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายภาคประชาสังคมที่สนับสนุน ขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาด้วยดีเสมอมา ภายใต้แนวคิด “ เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน “ บ้านพักเด็กฯ และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆทังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกๆครั้ง จึงได้มีมอบเกียรติยกย่องเชิดชูเกียรติขึ้น เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้เด็ก เยาวชนตลอดจนบุคคล องค์กรขึ้น ซึ่งได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

นายดิถดนัย ทาทาน  ประธานรุ่นนักศึกษาชั้นปีที่1 รุ่นที่ 75 วิทยาลัยพบาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ผู้ได้รับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนที่มีผลงานด้านจิตอาสา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจและรู้สึกขอบคุณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา คณะกรรมการผู้พิจารณาที่เมตตาให้ตนเองได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และตนเองจะยังคงทำหน้าที่ของเยาวชนที่ดีต่อไป และหลังจากที่ใช้ทุนเสร็จจะกลับบ้านนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนากิจการของสภาเด็กฯให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

นายศิริเฉลิม  ศรีแพงมูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนอ.แม่ใจ เปิดเผยว่า รู้สึกดีที่ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียบรติในฐานะเด็กและเยาวชนผู้สนับสนุน ขับเคลื่อนกิจการสภเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่ดีดีเพื่อเด็ก เยาวชนและสังคมที่ผ่านมา ซึ่งก็สอดคล้อง กับ นายบรรเจิด หงษ์จักร นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา บุคคลที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้เช่นกัน กล่าวว่า สำหรับตนในฐานนะที่เคยทำกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานการขับกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่ผ่านมา และขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาร่วมกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดพะเยา

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา