วันนี้ (4 กรกฎาคม 2563) ที่ไร่ภูกลองฮิลล์ รีสอร์ท ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 โดยมีนางนางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา นายฐปนพ ขรวงศ์ นักพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พะเยา นายสิริเฉลิม ศรีแพงมูล รองประธานสภาเยาวชน  ตลอดจนตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาทั้ง 9 อำเภอ คอยให้การต้อนรับ

นายสิริเฉลิม เปิดเผยว่า ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน โดยให้เด็กฯจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้หลักการ “เด็กคิด เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกลุ่มที่เข้มแข็งในทุกๆระดับโดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งแก่สภาเด็กและเยาวชน มีความเป็นผู้นำ มีความเข้มแข็ง มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ทั้งเวทีการแดสงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อผลักดันนโยบายของเด็กและเยาวชนให้เป็นนโยบายสาธารณะ และที่สำคัญที่สุดได้ฝึกแกนนำให้สามารถเข้าใจภาวะผู้นำและบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ มีเยาวชนเข้าร่วมจาก 9 อำเภอ ทั้งหมด 70 คน

ด้านนายชนก กล่าวว่า โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 นี้ มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนที่เข้าอบรมในครั้งนี้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านใน 6 มิติ คือ 1. มิติการดำรงชีวิต คือ ความรับผิดชอบ การพึ่งพาตัวเองได้, 2. มิติสังคม คือมีการปรับตัวอยู่กับคนอื่นได้, 3. มิติศีลธรรม จริยธรรม คือ มีความประพฤติและจิตใจดี, 4. มีมิติวิชาการ  คือ สามาเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติ, 5. มิติอาชีพ คือ มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนตัวเอง ตามความถนัดย่างเหมาะสม และ 6 มิติทางนันทนาการ คือ การมีการงานอดิเรกที่ชอบ ที่สนใจ เมือเกิดองค์ 6 ตามนี้ เยาวชนย่อมเป็นผู้นำที่ดี เติบโตขึ้นไปย่อมเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ บ้านเมืองต่อไป  

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา