นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ และโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 และหลังจากลงพื้นที่ได้ทราบปัญหาอุปสรรค์ การทำงานของคณะครู ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อเข้าถึงตัวนักเรียนให้มากที่สุด

นายอำนาจ ยังเน้นย้ำในการใช้ประโยชน์จากการเรียนออนไลน์ให้มากที่สุด ซึ่งครอบครัวที่ไม่พร้อมขอให้สถานศึกษาแก้ปัญหาเป็นรายครอบครัว เพราะสังคมคาดหวังกับสถานศึกษาที่จะดูแลบุตรหลานให้ได้รับความรู้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งให้กำลังใจและขอขอบคุณสถานศึกษาที่ถึงแม้จะต้องทำงานหนักมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ครูก็มีหน้าที่และควรทำอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังเน้นย้ำให้มีการจัดการสอนในห้องเรียนให้มากที่สุด แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการคัดกรองวัดไข้ การจัดสถานที่ให้มีที่ล้างมือ การเว้นระยะหางทางสังคม

ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ ได้มีการจัดเตรียมไว้อย่างทั่วถึง รวมถึงการเรียนการสองในระบบ ON AIR เรียนทางโทรทัศน์สลับกับการมีเรียนในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้เป็นการลดความแออัดในห้องเรียนโดยแบ่งเด็กเรียนในห้องเรียนไม่เกิน 20 คน จะสลับ วันเรียนในโรงเรียนและเรียนทาง ON AIR หากเด็กไม่พร้อมจริงๆก็สามารถมาเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนได้ โดยนายอำนาจ เน้นย้ำเด็กนักเรียนทุกคนต้องได้รับการเรียนรู้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามปัญหาที่เด็กนักเรียนบางคนไม่มีหน้ากากอนามัย ทางโรงเรียนก็ยังได้จัดหาหน้ากากอนามมัยแบบผ้า มอบให้กับเด็กนักเรียนไว้ใช้ในโรงเรียน อย่างทั่วถึงอีกด้วย

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย