สวัสดีครับ ช่วงนี้เชื่อว่าทุกท่านติดตามสถานการณ์โรค"โควิด-19" เพราะว่ามีผลกระทบต่อทุกวงการทั้งทางด้าน เศรฐกิจ สังคม การคมนาคม และอื่น ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วโลกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันตัวเองและการระบาดของโรค เนื่องจากโรคนี้มีการติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่นน้ำมูก น้ำลาย

 

      การป้องกันตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคที่พวกเราต้องตระหนักนั่นคือ การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ งดการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์แบบสุก ๆ ดิบ ๆ งดเมนูอาหารป่า การใส่หน้ากากอนามัย(ที่ถูกวิธี) การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล โดยเฉพาะก่อนการรับประทานอาหาร และหลังจากออกไปที่สาธารณะ การงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง รวมถึงการกักตนเองหากมีอาการไม่สบายหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เช่นหลังเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและสังคม รวมถึงวิธีการอื่นๆตามที่หน่วยงานต่างๆแนะนำเช่น ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

       แล้วในบรรดากลุ่มผู้รักสัตว์ ที่มีข่าวออกมาจากต่างประเทศในกรณี มีสัตว์เลี้ยงตรวจพบเชื้อนี้จากเจ้าของที่ติดเชื้อโรคนี้ แต่เป็นการติดเชื้อในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าการติดโรคของสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อกลับมาสู่คนหรือไม่ แต่ทางกรมวิชาการเกษตร ประมง และการอนุรักษ์ของฮ่องกง หรือ AFCD (Agriculture, Fisheries and Conservation Department) และองค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) ต่างออกมายืนยันแล้วว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานใดยืนยันได้ว่า สัตว์เลี้ยงสามารถติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เหมือนคน เพราะแม้ว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จะมีผลตรวจออกมาเป็นบวก (positive) ก็ไม่ได้หมายความว่าจะติดเชื้อไวรัสเสมอไป

       ในฐานะผู้รักสัตว์เราควรทำอย่างไรได้บ้าง แนะนำว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกสุขลักษณะสามารถช่วยให้ไม่เกิดการติดโรคได้ โดยมีแนวทางดังนี้

        1.ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง

        2.ผู้ที่มีอาการป่วย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับสัตว์เลี้ยง ควรให้บุคคลอื่นที่มีสุขภาพดีเป็นผู้ดูแลสัตว์แทน

        3.เจ้าของสัตว์เลี้ยง สามารถติดต่อปรึกษาหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง

 

  

   หากสัตว์เลี้ยงของท่านไม่ได้กินอาหารเม็ดหรืออาหารสำเร็จรูป อย่าลืมเรื่องอาหารด้วยนะครับปรุงอาหารสุกให้สัตว์กินจะเป็นการดีกว่า ขอขอบคุณข้อมูลสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์