การดูแลสุขภาพดวงตาถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ทาง “แว่นท็อปเจริญ” ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงมีความมุ่งมั่นสานต่อ “โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย” อย่างต่อเนื่อง

ดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาผู้ต้องขังหญิง

นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์-ดร.สุทัสสา สุขสว่าง

          โดยครั้งนี้ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมภายใต้ "โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่มีปัญหาทางด้านสายตา ให้มีโอกาสได้เข้ารับการบริการการรักษาอย่างเข้าถึงและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ด้วยการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมืออันทันสมัยจากแว่นท็อปเจริญ พร้อมเชิญชวนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพดวงตาทั้งของตัวเองและบุคคลรอบข้าง

ดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาผู้ต้องขังหญิง

บรรยากาศการจัดกิจกรรม

          นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวว่า "โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ" มีเป้าหมายให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ในการรักษาจำนวนมาก ทางแว่นท็อปเจริญจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพดวงตา และจัดกิจกรรม “โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย” โดยให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่มีปัญหาทางด้านสายตา เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากพ้นโทษกลับไปสู่สังคมภายนอก จะได้ประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเอาใจใส่สุขภาพดวงตา ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นให้คนในสังคมทั่วประเทศมีสุขภาพดวงตาที่ดีมาโดยตลอด ผ่านการมอบบริการด้านสายตาแบบครบวงจร ทั้งการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ประชาชน ตลอดจนการให้ความรู้และคำแนะนำวิธีการดูแลสายตาโดยจักษุแพทย์ นักทัศนมาตรและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา รวมทั้งยังมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสายตาให้ได้รับโอกาสการมองเห็นอย่างเข้าถึงในทุกกลุ่มทุกช่วงวัยทั่วประเทศอีกด้วย

ดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาผู้ต้องขังหญิง

ดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาผู้ต้องขังหญิง

          ด้าน ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ปัจจุบันทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงมีความพยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้มีมาตรฐานและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ถือเป็นภารกิจหลักภายใต้ “โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ ควบคู่กับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรามีผู้ต้องขังบางกลุ่มที่ประสบปัญหาทางสุขภาพหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความผิดปกติทางสายตาส่งผลต่อการใช้ชีวิต และเป็นการยากมากที่ผู้ต้องขังจะสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาสายตาที่ผิดปกติได้ ในครั้งนี้ทางทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากห้างแว่นท็อปเจริญที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดำเนินการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรีให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ฟรี จำนวนกว่า 200 ราย