กฤษนะทัวร์ยกล้อ/ 25ม.ค.63

 


          อารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design หมายถึง การออกแบบ และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่ เป็นมาตรฐานสากล ทุกคนใช้ได้ ทุกวัยใช้ดี สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สบายใจหายห่วง ด้วยหลักคิดที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล

 

 

 

5 เหตุผล ที่ต้องมีอารยสถาปัตย์

 

          อารยสถาปัตย์ คือ การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ช่วยส่งเสริมให้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ตลอดจนคนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก รวมถึงสตรีมีครรภ์ และนักท่องเที่ยว หรือคนที่ต้องลากกระเป๋าสัมภาระ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ หรือบริการพื้นฐานต่างๆ ในสังคมได้ โดยสะดวก และปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน ฟุตบาททางเดินเท้า ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ


          อารยสถาปัตย์ จะทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ในท่ามกลางสภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้าง และบริการที่ถูกออกแบบด้วยความเข้าใจ และใส่ใจ ส่งผลให้ทุกคน ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สอดรับกับเป้าหมายสากลว่าด้วยเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป

 

 

5 เหตุผล ที่ต้องมีอารยสถาปัตย์


          การออกแบบที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นธรรม ไม่ทั่วถึงและไม่เท่าเทียมในสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีให้เห็นทั่วไปในอดีตนั้น นอกจากจะเป็นการลิดรอนสิทธิผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย หรือผู้สุขภาพไม่แข็งแรง รวมถึงสตรีมีครรภ์และเด็กเล็กที่ต้องใช้รถเข็นเด็ก อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลซึ่งขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยแล้ว ยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของชาติในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลกอีกด้วย

 

 

 

 

5 เหตุผล ที่ต้องมีอารยสถาปัตย์

 


          อย่างไรก็ตาม เรื่องอารยสถาปัตย์นั้น ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ทำในวันนี้ แต่วันข้างหน้าเราก็จะต้องทำอยู่ดี ด้วยเหตุผลหลัก 5 ประการ คือ
          (1) สังคมโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง อารยสถาปัตย์จึงเป็นหลักประกันพื้นฐานด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สะดวก ปลอดภัยในเบื้องต้น


          (2) ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวเรื่องสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 1,400 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อ และมีเวลาเหลือเฟือในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่นำมาซึ่งธุรกิจต่อเนื่องมากมาย เช่น ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

 

 

5 เหตุผล ที่ต้องมีอารยสถาปัตย์

 


          (3) คนพิการถาวร และพิการชั่วคราว ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จำเป็นต้องใช้อารยสถาปัตย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุความเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ รวมถึงความพิการที่มาจากสภาพความแก่ชรา


          (4) กฎหมายบังคับให้ทำ ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่มีผลบังคับใช้ให้การสร้างทำตึกอาคาร สถานที่ ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะต่างๆ จะต้องจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น เช่น ที่จอดรถ ทางลาด ลิฟต์ ห้องสุขา และป้ายสัญลักษณ์รูปวีลแชร์ เป็นต้น


          (5) กติกาโลก ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆ หากประเทศใดยังไม่มีอารยสถาปัตย์ อาจไม่เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล และอาจถูกมองว่าเป็นประเทศที่ยังล้าหลังป่าเถื่อน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ “ถึงกาลถึงเวลา” แล้ว ที่ทุกคน ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจะต้องมาช่วยกันสร้างทำ “อารยสถาปัตย์” ให้เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และเป็นรูปธรรมชัดเจน

 

 

5 เหตุผล ที่ต้องมีอารยสถาปัตย์

 


          พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ซึ่งจะนำประโยชน์สุขมาสู่สังคมและประเทศชาติของเราอย่างยั่งยืนตลอดไป