นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในการพัฒนาบุคลากรสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เสริมสร้างข้อมูลทางวิชาการและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์

 

           กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมผู้กับภาพยนตร์ไทยดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๘–๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

            เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านภาพยนตร์ได้มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านภาพยนตร์สั้นระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนลาว เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เป็นมืออาชีพ

 

'ไทย-สปป.ลาว'  ร่วมปั้นนักสร้างหนัง รุ่นจิ๋ว

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

           "เยาวชนทั้งจากประเทศไทยและลาวจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป ภาคปฏิบัติการระดมความคิดการเขียนพล๊อตเรื่องภาพยนตร์ มีการนำเสนอ วิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยวิทยากรจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สำคัญจะมีการแบ่งทีมเพื่อลงพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตามสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองหลวงพระบางด้วย โดยหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะเกิดมิตรภาพ เป็นเครือข่ายคนสร้างหนัง และการร่วมลงทุนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในอนาคต" ปลัด วธ. กล่าว

 

             ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาด้านภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

            นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้กำกับทั้งไทย ลาว สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเป็นวิทยากร อาทิ ธนิตย์ จิตนุกู ปรัชญา ปิ่นแก้ว บัณฑิต ทองดี เป็นต้น ดาราไทยและลาว อาทิ คนึงพิมพ์ ธนพิชชากรณ์ สมยศ มาตุเรศ ชูพงษ์ ช่างปรุง หน่วยงานอื่นๆที่เข้าร่วม อาทิ กรมฮูปเงา สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งลาว ลาวมีเดียอาร์ต มีสถานที่ถ่ายทำที่วัดเชียงทอง วัดพูสี และพระราชวังหลวงพระบาง เป็นต้น